Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1673x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Študijný text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z oblasti metodológie vedeckej práce, ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní záverečnej práce, jej teoretickej a metodologickej časti, a postupu pri prezentovaní výsledkov a ich interpretácie a diskusie. Prehľad teoretických poznatkov je doplnený o množstvo praktických príkladov, keďže cieľom učebného textu je čo najviac zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetliť základné princípy vedeckej práce. Z tohto dôvodu sa text nevyhol vo viacerých prípadoch určitému zjednodušeniu vysvetľovanej problematiky. Pre záujemcov o hlbšie spoznanie metód vedeckej práce je k dispozícii zoznam rozširujúcej literatúry uvedený na konci skrípt.

 
autor: Zuzana Škodová | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné práce | příloh: 4 | zobrazeno: 3642x | publikováno: 10.10.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 58 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Jak napsat bakalářskou práci
.. svou bakalářskou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Poskytuje metodický návod pro je.. .. metodický návod pro jednotlivé etapy tvorby práce. Zabývá se výběrem a formulací problému, cílů a p.. .. citlivé [?] Licence Jak napsat bakalářskou práce - studijní opora 23.6.2008 305.19 KB uživatel v.. ..klíčová slova: práce, problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, ci..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Samostatná práce-VL [VSSP03X] Příprava disertační práce II [DSD..

Základy farmakoekonomiky
.. II - cvičení [ZLFA0722c] Příprava disertační práce II [DSDP026] Příprava disertační práce II [DSD..

Pelvic organ Prolaps
.. nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a diagn..

Význam ultrasonografie v těhotenství
..Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ult..

Endometrióza
.. práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské faku..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Ch..

HG léze v kolposkopickém obraze
..Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury vč.. ..Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury vč..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. lékařství, kteří si zapisují předmět samostatná práce („Sexuální dysfunkce u mužů léčených antips.. .. úložišti – Předměty/kurzy Samostatná práce-VL [VSSP03X] Psychiatrie [VLPY9X1] Psychiatrie -..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které ..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a genetických lab.. .. publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování bi..

Klinické doporučené postupy I a II
.. a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických prin..

Ultrazvuk v gynekologii
.. i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšet..

Karcinom endometria
.. patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a nás..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
.. publikacím. I když je problematika bezpečné práce na operačních sálech zmiňovaná v celé řadě publik.. .. Katedra porodnictví a zdravotně sociální práce..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. by zohledňoval místní zvláštnosti češtiny a práce s textem v češtině a zlepšoval obecně publikační .. .. typy článků (např. původní článek, přehledová práce, dopis editorovi, apod.). Byl vytvořen podrobný n..

Metody výzkumu a statistika
.. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky st..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. práce je zaměřena na možnosti použití fluorescenční spe..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. práce je koncipována jako přehledný výukový text o tech..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunog..

Hygienická starostlivosť
.. a hrsťou, tepanie –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov -..

Klinické doporučené postupy
.. publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdr..

Úvod do biologické psychiatrie
.. a demence. Upravená a rozšířená verze této práce vyšla v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybra..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. trhání a překrývání jednotlivých částí řezu). Nedostatky způsobené suboptimální kvalitou řezů byly částe..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. študentov lekárskych fakúlt v príprave na štátne záverečné skúšky.  Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Pr..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. srovnatelné s předními světovými pracovišti. Práce porodní asistentky na ambulanci centra ..

Základy informačných technológií
.. bol zvládnuteľný aj bez predošlých znalostí práce s počítačom a aby poskytli základy, potrebné k do.. .. editorom nielen pre študentov Bezpečnosť práce s počítačom Webcasting a vz..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. Katedra porodnictví a zdravotně sociální práce..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. provést tzv. preendodontické ošetření. Práce popisuje zhotovení preendodontické dostavby ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].