Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2225x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
autor: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | LF MU | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: porucha řeči, kognitivní funkce | příloh: 1 | zobrazeno: 20077x | publikováno: 14.12.2005 | poslední úpravy: 12.12.2019

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 7758x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 44 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického mate.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, .. ..klíčová slova: sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání l.. ..klíčová slova: a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického mate.. ..klíčová slova: a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, .. ..klíčová slova: kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání l.. ..klíčová slova: terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve ..

Elektrochemie
.. potenciometrií. Podrobněji je pojednáno měření pH skleněnou elektrodou. Stručně popisuje el.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní ele..

Oko a oční vady
.. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho ..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb ly..

Antropometrika
.. se antropometrikou, tedy metodami přesného měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování namě..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností auto.. .. LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle L.. .. srdečnímu a jeho funkčním vlastnostem, dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště .. .. elektronické protokoly používané při praktiku z funkcí automatického odesílání dat do databáze. Využití ..

Základy anesteziologie
.. cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacie.. .. neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vy.. .. neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vy..

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství
.. zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola ..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vln..

Artroskopie zápěstí
.. která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou funkci. Cílem tohoto videa je prezentovat techniku ..

Magnetická rezonance
.. resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního pri..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro st..

Plicní ventilace
.. lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu pl..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán imunochemický analyzátor Ele..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glyké..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Cobas Mi..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákr..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán automatický programovatelný autosampler at..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. provázejícím ukázky funkce. Je popsán a při funkci ukázán alyzátor Advia Centaur. Délka videa 2 min..

Automatický analyzátor AxSYM
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Ax..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; m..

Termoterapie
.. používáme např. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýše..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. konstrukci operačního rektoskopu, jeho funkci a limity použití dané technickými možnostmi a ins..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti orga..

Základy intenzivní medicíny
.. o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této defi..

Stavba atomu - atomové jádro
.. pojednává o interakcích záření s hmotou, o měření v oblasti jaderných věd a o některých pra..

Automatizace v klinické biochemii
.. provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mi..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
.. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit po..

Neurologické vyšetření norma
.. State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (afázie, alexie, a..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].