Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 3236x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj problematike registrácie a regulácie ošetrovateľského povolania.

 
autor: Katarína Žiaková, Elena Gurková, Radka Šerfelová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: biomedicínsky model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice, Nightingaleovej model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, štandardy | příloh: 11 | zobrazeno: 10294x | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 30.7.2013

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 5083x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 1 | zobrazeno: 4375x | publikováno: 19.1.2015 | poslední úpravy: 20.1.2015

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 988x | publikováno: 17.12.2018

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 1032x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 88 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 25

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. študijného programu. Prvá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ P.. .. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa z.. .. s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava .. .. s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na .. .. Žiako.. .. OBSAH  1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie .. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie   .. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie   .. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie   ..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich .. .. aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská ved.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiako.. .. Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek – .. .. Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek – .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metó..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre pos.. .. ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských pr.. .. vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v.. .. Licencia Recenzný posudok - prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. 9.4.2015 466.98 KB ktokoľvek – &.. ..klíčová slova: chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špeciálne ošetrovateľské ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu predmetu O.. .. II. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu ..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vy.. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre štu.. .. stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne .. .. – Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 10.10.2013 68.07 KB ktokoľvek – &.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prá..

Urgentná medicína pre medikov
.. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny .. .. Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Be.. .. druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej medicíny a .. .. základné informácie z iných medicínskych odborov, uvádzame len základné informácie o ktorých si ..

Ošetrovanie chronických rán
.. predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy oše.. .. ošetrenia. Kurz určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a vš.. .. Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Katarína Žiaková, Anna Ovš.. .. – – Predmety/kurzy Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 [1-JOS-023] Ošetrovanie chronických rán [2.. .. (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac ..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, .. .. Tomagová, Katarína Žiako.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, ..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa zoz.. .. študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekár.. ..Ako učebnicu správne citovať Miertová, M., Žiaková, ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. je internistický klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a l..

Gnatológia v prehľade
.. ako veda bola definovaná v r. 1926 gnatologickým s..

Horúčka
.. nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva infekcia, najčastejšie vírusová a..

Ošetrovateľský výskum
.. k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo. Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s lite..

Základy plastickej chirurgie
.. plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Rovnako ako v ostatných medicínskych odboroch aj v p.. .. časť I. spracováva základnú problematiku odboru plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Rovnako a.. .. malígnymi tumormi kože, špecifickým ochorením ako je Dupuytrenova kontraktúra a problematikou .. .. chirurgia je relatívne mladý medicínsky odbor s niekoľko tisíc ročnými koreňmi. Od všeobecnej c..

Základy mamológie
.. pre študentov 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne vzdelávanie. Obsahuje z..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárs.. .. ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by št.. .. lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie laboratórne, ako aj zobrazovacie vyšetrovacie metódy.Prílohy: Pr.. .. zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie la..

Webináre z internej medicíny
.. najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného le.. .. od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridru.. .. zasielania písomných otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hl..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niek.. .. [?] Licencia Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia 3.6.. ..klíčová slova: rezistencia na antibiotiká, farmako..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bak.. .. pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a ma.. .. Praktická časť je uvedená v kapitole 4 ako názorná pomôcka pre základné použitie voľne šíri..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. masmédiami a často i kolegami sa k nemu stavajú ako ku dispečerovi, ktoré ho povinnosťou je im dať do.. .. Soňa Ostrovská, Adriana Šimková, Vanda Valkučáková, Iveta .. .. Bez všeobecných lekárov zdravotníctvo ako systém skolabuje, a ak budú bez kompetencií a vá..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. riziku komplikovaného priebehu infekcie ako aj.. .. aplikácii nových liekov a stratégií liečby, čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v t..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odb.. .. ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy li..

Spánkové poruchy dýchania
.. materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárs..

Schizofrénia
.. text je určený študentom lekárskej fakulty ako doplnenie a nadstavba nad problematikou.. .. Môže slúžiť aj študentom či záujemcom z iných odborov a tiež lekárom v špecializačnej prí.. .. problematika rôznych koncepcií schizofrénie tak ako sa vyvíjali historicky, ale hlavne v období 20. s..

Stres a adaptácia
.. regulácie systémov stresovej reakcie, a to ako na systémovej, tak celulárnej a molekulárnej úr..

Databázy v MS Access
.. Poskytuje štandardné objekty pre prácu s údajmi ako sú tabuľky, formuláre, dotazy, zo..

Prezentácia antigénov
.. existuje skupina antigénov, ktoré označujeme ako superantigény, ktoré sa vyznačujú tým, že sa súča.. .. alfa/beta T-lymfocytom, sa označuje ako prezentácia antigénu. V závislosti odkiaľ ant..

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia
..Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej ci..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska bi.. .. štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. purpura (SHP, v staršej literatúre označovaná ako anafylaktoidná purpura, reumatoidná purpura, p..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-04]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].