Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj problematike registrácie a regulácie ošetrovateľského povolania.

 
autor: Katarína Žiaková, Elena Gurková, Radka Šerfelová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: biomedicínsky model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice, Nightingaleovej model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, štandardy | příloh: 11 | zobrazeno: 10962x | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 30.7.2013

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 5747x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 1 | zobrazeno: 4933x | publikováno: 19.1.2015 | poslední úpravy: 20.1.2015

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 1515x | publikováno: 17.12.2018

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 1501x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 11234x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8750x | publikováno: 20.10.2012

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 3494x | publikováno: 2.12.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. študijného programu. Prvá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ P.. .. je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s.. .. Žiakov.. .. OBSAH  1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie .. .. OBSAH  1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované po..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu predmetu O.. .. vysokoškolské skriptá sú východiskovou literatúrou .. .. Gurkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne as..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
..Výučbové publikácie a autorské diel.. ..Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeo.. .. chirurgie – základné pojmy 2. Vizuálna informácia v laparoskopickej chirurgii 3. .. .. pojmy 2. Vizuálna informácia v laparoskopickej chirurgii 3. Psychomotoricko-senzorické limitácie l..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
..Výučbové publikácie a autorské diel.. .. určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, ch.. .. publikácie Predhovor 1. Definícia a výhody laparoskopickej c.. .. 4. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii 5. Zlyhanie elektronického vybavenia v ..

Hrudní chirurgie
.. a léčbě chirurgických onemocnění se dnes podílí více odborností. Chirurgií prsní žlázy se zabývají .. .. onemocnění se dnes podílí více odborností. Chirurgií prsní žlázy se zabývají všeobecní chirurgové (viz.. ..v Duda~autori.php?tid=39#Jiří Klein, Hana P.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Hrudní chirurgie 20.10.2012 k..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek – .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metó.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. .. Beharková~autor-121337-natalia-beharkova#Dana .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a .. .. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská péče v chirur.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologi..

Ošetrovateľský výskum
.. k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo. Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s lite.. .. prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošet.. ..vana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
..Výučbové we.. ..vanie, ako súčasť diagnostického procesu v oše.. ..vana Bóriková~autori.php?tid=11#Martina Tomagová, K.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací n..

Schizofrénia
.. lekárskej fakulty ako doplnenie a nadstavba nad problematikou schizofrénie, ktorá je o.. .. Všeobecnej psychiatrii (Kolibáš et al., 2011) a Špeciálnej psychiatrii (Novotný et al., 2013). Môže slúžiť a.. ..vedená je problematika rôznych koncepcií sc..

Základy plastickej chirurgie
..Vysokoškolská učebnica Základy plastickej chi.. .. transplantátmi a lalokovými plastikami. V špeciálnej časti sa čitateľ zoznámi so súčasnými poznatkami .. .. ostatných medicínskych odboroch aj v plastickej chirurgii sa objavujú nové postupy a nové skúsenosti, kto.. .. chirurgia je relatívne mladý medicínsky odbor s niekoľko tisíc roč..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy oše.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e-.. .. Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Katarína Žia.. .. – – Predmety/kurzy Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 [1-JOS-023] Ošetrovanie chronických rán [2.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-l.. ..klíčová slova: rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie r..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
..Výukové publikace a autorská dí.. .. video "TEM - transanální ednoskopická mi.. .. lékařských fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčb.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Transanální endoskopická mik..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z urologických opera.. .. u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to nejčastěji při oper.. .. Hora~autori.php?tid=42#Viktor.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vy.. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky b.. .. Škodov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdr..

Cévní chirurgie
.. všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie dozn.. .. literárních a vlastních poznatků v cévní chirurgii. Odpovídá současným trendům a je zřejmé, že se ná.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Cévní chirurgie 20.10.2012 kdokoli .. ..klíčová slova: cévní chirurgie, ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z o.. .. z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii,.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. chirurgie Převážně obrazový materiál k různým typům úrazů u dětí.. ..klíčová slova: chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální tr..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..Výukové publikace a autorská dí.. ..vaná a doplněná verze multimediálního elek.. .. Beharková~autor-121337-natalia-beharkova#Dana .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a .. .. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská péče ve vnitř.. ..klíčová slova: sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitál..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové we.. .. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa zoz.. .. vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a z.. .. Miertová~autori.php?tid=88#a .. .. učebnicu správne citovať Miertová, M., Žiaková, K., Ovšonková, .. ..klíčová slova: vateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, prípr..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov oše.. .. Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana .. .. a aplikovaná do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú znám.. ..vateľská starostlivosť je starostlivosť pos.. ..klíčová slova: vateľský proces, ošetrovateľská star..

Základy anesteziologie
.. za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolest.. ..vaný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zaji.. .. registrovaný uživatel – Anestezie v cévní chirurgii 5.12.2007 196 KB registrovaný uživatel – A..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní r.. ..vod Väčšina publikovaných prác prezentuje pozi.. .. infikovaných rán, hojenie rán v hrudníkovej chirurgii i traumatológii, ako aj hojenie rán u d.. ..klíčová slova: VAC terapia, hojenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].