Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 1 | zobrazeno: 5112x | publikováno: 19.1.2015 | poslední úpravy: 20.1.2015

ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj problematike registrácie a regulácie ošetrovateľského povolania.

 
autor: Katarína Žiaková, Elena Gurková, Radka Šerfelová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: biomedicínsky model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice, Nightingaleovej model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, štandardy | příloh: 11 | zobrazeno: 11305x | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 30.7.2013

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 6030x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 1736x | publikováno: 17.12.2018

Súbor prednášok z predmetu ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 1727x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bak.. ..Vlčková Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka A.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. .. fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství v neurologii [BDNE051b] Ošetřovatelství v neurologii - př.. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, ..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bak.. ..Vlčková Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka A.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. .. fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství v neurologii [BDNE051b] Ošetřovatelství v neurologii - př.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mích..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. študijného programu. Prvá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ P.. .. je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s.. .. Žiakov.. .. OBSAH  1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie .. .. OBSAH  1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované po..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu predmetu O.. .. vysokoškolské skriptá sú východiskovou literatúrou .. .. Gurkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne as..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové we.. .. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre pos.. .. e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje me.. .. Hlinková~autori.php?tid=133#Jana Nemcová a k.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špeciálne ošetrovateľské .. ..klíčová slova: chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špeciálne ošet..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. video~kat-digitalni-video#Obrazové .. .. studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kt.. .. kazuistik obecně neurologických (s kterými se v neurologii setkáváme relativně častěji) i se speciálním zamě.. .. Rektorov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistika F.V. 1930 6.3.2017 .. ..klíčová slova: vement disorders, vyšetření mozku, EE..

Perimetrie
..Výukové publikace a autorská dí.. .. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i ne.. .. vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně in.. .. Skorkov.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek – .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metó.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Ošetrovateľský výskum
.. k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo. Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s lite.. .. prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošet.. ..vana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
..Výučbové we.. ..vanie, ako súčasť diagnostického procesu v oše.. ..vana Bóriková~autori.php?tid=11#Martina Tomagová, K.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací n..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy oše.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e-.. .. Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Katarína Žia.. .. – – Predmety/kurzy Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 [1-JOS-023] Ošetrovanie chronických rán [2.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-l.. ..klíčová slova: rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie r..

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe
.. je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj se.. .. je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná .. .. Tomagová~autori.php?tid=70#Katarína Žiaková a kol.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vateľská d..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vy.. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky b.. .. Škodov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdr..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se cht.. ..vonne.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. Neurologie - cvičení [VLNE9X1c] Propedeutika v neurologii - cvičení [VLNP081c] Pracoviště: Neurologická kli.. ..klíčová slova: difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad zákla.. .. medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou z.. .. Dubov.. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček .. ..klíčová slova: vová soustava, .. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové we.. .. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa zoz.. .. vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a z.. .. Miertová~autori.php?tid=88#a .. .. učebnicu správne citovať Miertová, M., Žiaková, K., Ovšonková, .. ..klíčová slova: vateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, prípr..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov oše.. .. Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana .. .. a aplikovaná do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú znám.. ..vateľská starostlivosť je starostlivosť pos.. ..klíčová slova: vateľský proces, ošetrovateľská star..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].