Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 3210x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ale aj sestrám z klinickej praxe a všetkým, ktorí majú o danú problematiku hlbší záujem. Poznatky sú spracované z relevantných literárnych prameňov.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii | příloh: 5 | zobrazeno: 4427x | publikováno: 22.7.2013 | poslední úpravy: 9.2.2015

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, rukavice | příloh: 5 | zobrazeno: 7684x | publikováno: 10.12.2012 | poslední úpravy: 9.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Úvod do nemocničnej medicíny
.. lekár Nemocnica Hospitalizácia Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie a .. .. o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného posk.. .. a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. ..klíčová slova: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie .. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie .. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. sa metódy ošetrovateľského procesu a vedenia zdravotnej dokumentácie. Učebný text poskytuje prehľad dom.. .. smrti. Pracovným (myšlienkovým) rámcom pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda oš.. .. v ambulancii, v ústavnom zariadení (zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti) a v domácom p.. .. rámcom pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je v sú..

Psychológia v pôrodnej asistencii
.. prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený pre.. .. tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým štude..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za .. .. prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych ..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
.. asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje .. .. rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové leg..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a ne.. .. Koncept chýbajúcej,prideľovanej a nedokončenej starostlivosti 17.12.2018 127.4 KB ktokoľvek – – ..

Webcasting a vzdelávanie
.. účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či z.. .. globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho vý.. .. nástrojom pre dištančné formy vzdelávania ale i poskytovanie najnovších výsledkov vedeckých výskumov, ktorý vy..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu po.. .. 5.Koncept chýbajúcej,prideľovanej a nedokončenej starostlivosti 14.12.2018 127.4 KB ktokoľvek – – ..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. stáva sa hlavným manažérom medicínskej starostlivosti. Pacienti majú často ordinované od jednotlivých š.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,..

Ošetrovateľstvo
.. kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej st.. .. používateľ – – Mapy ošetrovateľskej starostlivosti 29.7.2013 677.05 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, š..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej starostlivosti, charakteristiku ošetrovateľstva ako vedy so z.. ..  Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  7  1.3 ..

Biopsia kože
.. aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná oše..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. ..

Prvá pomoc pre medikov
.. ukončovaním alebo nezahajovaním neperspektívnej starostlivosti a zásady správnej výučby KPR. Publikované odpo..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. stave Rómov a o prístupe ku zdravotníckej starostlivosti. Rimárová K.: The Health of the Roma People in C..

Hygienická starostlivosť
.. vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo ..

Urgentná medicína pre medikov
.. etape Závažné arytmie v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce k..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].