Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17178x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie. 2. .. .. studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie. 2. upravené vydání (o.. .. orofaciálního systému, je jasné, že jeho studium předpokládá znalosti základních kapitol anat..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
..klíčová slova: založená na důkazu, postgraduální.. ..klíčová slova: založená na důkazu, postgraduální studium..

Chirurgická propedeutika
.. pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chiru..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou .. .. a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou ..

Tříselný kanál
.. a může být proto užitečnou pomůckou nejen pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo c..

Krev, atlas krevních elementů
.. tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium..

Psychoterapie
.. pro studium psychoterapie, která zahrnuje různé metody léčby ..

Dysfunkční děložní krvácení
.. text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských fakultách. Přehledně sh..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. se zájmem o sexuologii. Přínosem je i pro postgraduální studenty, jejichž disertační práce zahrnuje otá..

Histologie
.. o publikaci, která byla tvořena s cílem umožnit studium této základní medicínské disciplíny neslyšícím st..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na L..

Medicína založená na důkazu
.. materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspo..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, kt..

Videoatlas anatomie
.. k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji ho..

Stavba atomu - atomové jádro
.. informací, vhodných jako úvod pro další studium oborů používajícím znalosti o atomovém jádru..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. vzdělávání, ale i vhodným návodem v rámci studia postgraduálního. Kolektiv autorů: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, C.. .. kapitoly jsou určeny vážnějším zájemcům o studium tohoto oboru a pro studenty pediatrické ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. neradiologických oborů. V klinické praxi se pak postgraduální lékař běžně setkává se situacemi, kdy musí posoud.. .. testů, seminářů apod., zejména vhodná pro studium anatomie, biofyziky, fyziologie, patofyziologie..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Informační zdroje pro výuku a studium elektrokardiografie Osobnosti světové k..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. mozkového kmene Některá doporučení pro studium struktur mozkového kmene Medulla oblongata ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. i k prevenci. Výukový text je určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro o..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. nespecifickou. Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit č..

Základy biostatistiky
.. metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je k.. .. atypická. Výklad je určen pro vlastní zevrubné studium látky a je na studentovi jakou formu si zvolí. P..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. jsou svojí úrovní cílené na magisterské studium všeobecného lékařství, ale mohou posloužit i pro ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti l..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. teoretické a praktické výuky studentů LF a postgraduální edukace lékařů spolu s přípravou doktorandů. Konc..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. a v možnosti jeho užití v pregraduální i postgraduální výuce hematologie, ale i biologie, histologie, ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zdravotnických studijních programech a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profes..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].