Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ale aj sestrám z klinickej praxe a všetkým, ktorí majú o danú problematiku hlbší záujem. Poznatky sú spracované z relevantných literárnych prameňov.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii | příloh: 5 | zobrazeno: 4252x | publikováno: 22.7.2013 | poslední úpravy: 9.2.2015

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, rukavice | příloh: 5 | zobrazeno: 7491x | publikováno: 10.12.2012 | poslední úpravy: 9.2.2015

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Hygiena životného prostredia sa zaoberá vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie takých životných podmienok, ktoré podporujú zlepšovanie a upevňovanie zdravia, súčasne tiež maximálnu ochranu biosféry. Skriptá sú zamerané na základné zložky prírodného, ale i antropogénne zmeneného životného prostredia, t. j. vzduch, vodu a pôdu, posudzované z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus. Prinášajú prehľad zodpovedajúcich aktuálnych legislatívnych dokumentov, obrázky, tabuľky a rozširujúce texty pre bližšie objasnenie problematiky.

 

 
autor: Stanislav Kuka | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ovzdušie, voda, pôda, zdravie ľudí | příloh: 4 | zobrazeno: 1366x | publikováno: 3.12.2017

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Druhá časť rovnomenných skrípt sa venuje ovplyvňovaniu prírodných zložiek životného prostredia ľudskými aktivitami. Venuje sa tiež zložkám životného prostredia, ktoré majú antropogénny pôvod – boli vytvorené pre uspokojovanie potrieb ľudskej civilizácie. Problematika je rozvrhnutá do troch ucelených kapitol: 1. Antropogénne vplyvy na životné prostredie, 2. Bývanie a zdravie, 3. Niektoré zariadenia občianskej vybavenosti z pohľadu verejného zdravotníctva.
Skriptá kladú veľký dôraz na tézu o trvalo udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti a poukazujú na mnohé rozpory medzi reálnym stavom životného prostredia na Zemi a žiadúcim stavom, ktorý zodpovedá uvedenej téze a podporuje populačné zdravie.
 

 
autor: Stanislav Kuka | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj | příloh: 4 | zobrazeno: 743x | publikováno: 17.12.2018

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 9738x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 4374x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 10703x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 57 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Starostlivosť o pomôcky
.. nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk. Starostlivosť o posteľ - typy postelí, dop.. .. nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk. Starostlivosť o posteľ ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i horních ko..

Poranění páteře a míchy
.. a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léč..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..klíčová slova: psychiatrie, psychoterapeutické postupy..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru o.. .. a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru o.. .. MB kdokoli – Předměty/kurzy Ošetřovatelské postupy I-cvičení [.. .. rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi důležitou s..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léče..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest. &nb.. ..ruktážne video je určené pre študentov v preg..

Profesní sebeobrana
.. a upřímného manuálu zvýraznit ty myšlenkové postupy, které zvyšují šance obránce na přež..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akut..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v g.. ..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gast..

Zajištění dýchacích cest
.. způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně kom..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. materiály seznamují studenty se základními postupy v reprodukční medicíně. Jsou zaměřeny především n.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mi..

Perimetrie
.. důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii, postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, mod..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. Pracoviská: Ústav verejného zdravotníctva a hygieny.. .. komplexnú vedeckú prácu na 99 stranách rukopisu, s obsahom 17 tabuliek, 18 grafov 106..

Odběr krve
.. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování ka..

Horúčka
.. špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vh..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. Pracoviská: Ústav verejného zdravotníctva a hygieny..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců..

Metoda analýzy komet
.. krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kom.. .. dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pát..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kar..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci násle..

Neurologické vyšetření norma
.. základních pojmů. Jednotlivé vyšetřovací postupy jsou mimo vlastní popis provedení ukázány i na do.. .. (afázie, alexie, agrafie, akalkulie), konstrukční praxie, dermatolexie, amúzie, gnostické (ag..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení ..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. interná klinika, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Statistické postupy | 13.12.2009 2.19 MB registrovaný uživatel &..

Obecná histologie
.. krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. je podstatné vyvinúť nové efektívne terapeutické postupy pre tie malígne ochorenia, ktoré súčasnými metó..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].