Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

profesionální onemocnění horních končetin

Profesionální onemocnění horních končetin

Předkládaný multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo také pomocí krátkých videosekvencí představit profese a pracovní činnosti, které k těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro lékaře a pro odborníky nelékaře. Členění do poměrně malých článků dovoluje, aby se každý mohl soustředit na úroveň, kterou potřebuje a na konkrétní věci, které jej zajímají.

 
autor: Marie Nakládalová, Dagmar Radiměřská, Helena Vildová, Zdeněk Nakládal, Petr Brhel, Václav Gerstner | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 5927x | publikováno: 13.8.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. století. Cílem paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kompetencí. Její základy by měli budoucí lékaři získat již během pregraduálního studia na lékařské fakultě. E-learning Paliativní péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však být užitečný i mladým lékařům a sestrám.

 
autor: Ondřej Sláma, Tereza Vafková | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Farmakologie, Geriatrie, Lékařská etika a právo, Onkologie, radioterapie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, E-learning | klíčová slova: paliativní péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti | příloh: 1 | zobrazeno: 812x | publikováno: 19.5.2020 | poslední úpravy: 17.6.2020

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Silvie Hodová, Ilona Drápelová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky | příloh: 19 | zobrazeno: 21774x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Publikace se zabývá zejména bezpečnosti na operačním sále zvláště pak postupy, bez kterých by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této problematice neustálou pozornost. Na tento text je možné pohlížet jako na doplnění ke stávajícím publikacím. I když je problematika bezpečné práce na operačních sálech zmiňovaná v celé řadě publikací různými autory, tak některé kapitoly jsou v nich zmíněny spíše okrajově nebo jsou zaměřeny spíše na bezpečnost u pacientů. Bezpečnost z pohledu personálu je tam opomíjena. V publikaci vycházíme ze základních cílů WHO, které se k dané problematice vztahují. Zároveň jsou zde zmiňovány i resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. Publikace je rozdělena do 13 kapitol zabývajících se bezpečnou chirurgickou péčí, bezpečným používáním radiologických, elektrochirurgických přístrojů, laserů, postupem při požáru na OS, bezpečností při manipulaci s ostrými nástroji, histopatologickými vzorky, polohováním, početní kontrolou. Velkou kapitolou je i problematika infekcí v perioperační péči. Věříme, že získané informace budou pro Vás užitečné a přínosné, jak při studiu, tak i při výkonu zdravotnické praxe.

 

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7875x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 3938x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Historie ošetřovatelství
..klíčová slova: laická péče, charitativní péče, profesionální.. ..klíčová slova: laická péče, charitativní péče, profesionální péče..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), .. .. infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce n.. ..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní ..

Den na operačním sále - sterilizace
.. ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.. ..klíčová slova: sál, perioperační péče,..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitá..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového .. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekr..

Etika v medicíně
.. a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně urče.. .. 99.97 KB kdokoli – 5. Etika terminální péče 12.11.2009 37.47 KB kdokoli – 6. Etika..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a poloho..

Základy intenzivní medicíny
.. nedostatečnost, až po těžké polytrauma. Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou moni..

Hrudní chirurgie
.. problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie ..

Klinické doporučené postupy
.. procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i me..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. pro studenty lékařských fakult, patology a profesionální zdravotníky. Koncepce Atlasu novorozenecké p..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vy..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. – Předoperační příprava a pooperační péče 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti &ndas..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejč..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. hemofilická centra (centra lékařské péče pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými ..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických zařízeních, proto je text zam..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii ..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. Klinicky citlivé [?] Licence Mulridisciplinární péče o nemocné - Arytmie | 8.11.2010 33.55 MB ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s je..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. pro studenty lékařských fakult, patology a profesionální zdravotníky. Toto dílo je od roku 2006 vytvářeno ..

Chirurgická propedeutika
.. vzdělávací sítě MEFANET – Pooperační péče - chirurgická propedeutika 7.1.2009 484.64 KB ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně m..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. monotrauma), etiologie úrazů, popis systému péče o traumata. Textový a obrazový materiál po..

Základy anesteziologie
.. registrovaný uživatel – Anesteziologická péče u popálených 5.12.2007 8.96 MB registrovaný už..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické o..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a ide..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-03]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].