Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř | příloh: 1 | zobrazeno: 12234x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4488x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2902x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. rozložení 4.14. Binomický test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo r.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, da.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, d..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. ..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická p..

Metoda analýzy komet
..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní st..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdra..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. pro analýzu studií Crohn - meta-analýza Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R,..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané ..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Korelační analýza | 13.12.2009 238.82 KB registrovaný uživatel &..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Nástroj č. 1: Incidence a mortalita Tato analýza umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mort..

Medicína založená na důkazu
.. přehledů MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 2020 24.3.2021 3.89 MB kdokoli – Metaanalýza Lancet 2006 koment AFP 7.4.2016 26.81 KB kdokoli..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Imunohistochemie(Her2-neu)  P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odka..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. ..klíčová slova: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..klíčová slova: retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot analyza, chromatografia, imunologicke..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 1.18 MB ktokoľvek – – 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB ..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. se biodiverzity ve vícerozměrných statistických analýzách. Příprava a vydání této publikace byly podp..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. dát Modely analýzy variancie, korelačná analýza Poissonova regresia, viacnásobná lineárna re..

Biostatistika
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Environmentální informační systémy
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..klíčová slova: neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, kte..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. podle předem stanovených kritérií. Základní analýza kvality a významnosti textu: Je text o tom, co ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].