Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5 let připadá na objevení vhodné molekuly, 5-9 let na získání biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností klinickým zkoušením. Celý tento vývoj podléhá dodržování přísných profesionálních a etických zásad, dohodnutých a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postupů.

 
autor: Olga Starobová, Leoš Landa, Jana Nováková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékový design, framakologický screening, preklinické testování | příloh: 1 | zobrazeno: 10469x | publikováno: 6.4.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

Metody výzkumu a statistika

Metody výzkumu a statistika

 Náplní studijního textu Metody výzkumu a statistika je uvést studenty do problematiky výzkumu ve zdravotnictví, statistiky. Poukázat na specifika výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.  

                                                                                                              

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Racionalismus, empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor | příloh: 1 | zobrazeno: 893x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj moderní orální lékové formy, Mukoa.. ..klíčová slova: lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, m..

Practicals in Pharmacology
.. of Pharmacology Related contributions: Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci Fa..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výz.. ..klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory da..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. špatné pochopení a negativní pohled na výzkum a EBP, konzervativní přístup k EBP a vy..

Základy biostatistiky
.. metodami vhodnými pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je ko..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. novozélandské univerzitě a používán k serióznímu výzkumu po celém světě. K objasnění některých částí uče..

Rozštěpové vady obličeje
.. Stomatologická klinika, Stomatologické výzkumné ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. mezi absolutní priority jak biomedicínského výzkumu tak praktické medicíny, a současně jde o záv..

Morbus Crohn
.. stenozující a fistulující. Přesto, že je výzkumu tohoto onemocnení v poslední dobe věnována vel..

Biologická psychiatrie
.. metody používané v klinice i v psychiatrickém výzkumu. V šesté části jsou shrnuty některé experimenty ..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové trubice. Ta..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. použití fluorescenční spektroskopie v lékařském výzkumu, především v oboru neurověd, kdy se využívá 1. z..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na LF UP v ..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami zís.. .. aplikace patří mezi hlavní proudy současného výzkumu neurobiologie duševních nemocí a jejich vý..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. vajíček. Dlouholeté zkušenosti podložené vědecko-výzkumnou činností se odráží v dosahovaných výsledcích, ..

Preendodontická dostavba
.. řízen na externím úložišti – Pracoviště: Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VF..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkum..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných ..

Základy biologické psychiatrie
.. metodami biologické psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na P..

Analýza dat pro Neurovědy
.. souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto ..

Chromatografie
.. budou pracovat v lékařském či farmaceutickém výzkumu.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Elektroforéza
.. budou pracovat v lékařském či farmaceutickém výzkumu.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (ne..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].