Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biodiverzita, statistické hodnocení | příloh: 1 | zobrazeno: 4523x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 15848x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 1.9.2020

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5812x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11735x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především
bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vyléčit
a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani
trvalá invalidita. Kromě osobního strádání způsobuje artróza i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle
údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou
86 miliard dolarů. Jiné statistiky nás zase informují o tom, že artróza je druhým nejčastějším důvodem
pracovní neschopnosti po onemocněních srdce.

Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie
artrózy, následuje část věnovaná klinickému obrazu a diagnostice. Oddíl věnovaný léčbě artrózy byl
připravován tak, aby čtenáři nabídl nejen přehled jednotlivých léčebných modalit, ale umožnil mu i náhled
na posouzení jejich účinnosti.

 
autor: Jiří Gallo, Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra Brtková | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Ortopedie, Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6777x | publikováno: 30.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16352x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7613x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
..Archiv e-learningových .. .. a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hl.. .. pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antr.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, potraviny, živiny, výživová doporučení, výživa k.. ..klíčová slova: doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového st..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
..á.. .. text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a ap.. .. systematické vyhledávání nejlepšího dostupného důkazu, kritické posouzení důkazu), je doplněn roz.. ..arja.. .. 1 - Formulace klinické otázky 2 - Systematické vyhledání nejlepšího dostupného důkazu 3 - Kritické poso.. .. PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH (Evidence-based practice) .. .. důkazu (výsledků) do klinické praxe 5 - Zhodnocení výsledku implementace důkazů (výkonu) KROK 0 &nd.. .. – zavádění a realizace praxe založené na důkazu (Evidence Based Practice). Implementace EBP do.. ..klíčová slova: zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení .. ..klíčová slova: axe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdra.. ..klíčová slova: zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení.. ..klíčová slova: založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická ..

Elektrokardiografie
.. materiál "Elektrokardiografie" popisuje .. .. signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení.. ..a.. .. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která jde .. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Hodnoceni EKG 22.5.2015 493.78 KB uživatel vzdělávací sítě .. ..klíčová slova: a..

Klinické doporučené postupy
..á.. .. doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních posk.. ..adim.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. publikace a autorská .. .. materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kt.. ..a Bořilová L.. ..agogické dílo je souborem přednášek rozdělených do .. .. v Zubním lékařství, Metodologie klinického hodnocení (ne)jen pro zubní lékaře, Dotazníky a psy.. .. Základy metodologie při vědecké práci, Úrovně důkazů v Zubním lékařství, Metodologie klinického hodn.. ..klíčová slova: lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikova..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
..ální učební po.. .. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, p.. .. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi zákl.. .. Slanina~autor-22455-jiri-slanina#Ondřej Peš, Martina .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: diagnostické ..

Biostatistika
.. publikace a autorská .. .. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bi.. .. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. ..áš Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav D.. ..ato publikace nemá v žádném případě ambici nahrad.. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko.. ..klíčová slova: atistika, základní m..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
..á.. ..Autorka je studentkou 6. ročníku programu v.. .. Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury.. ..a Šťastná~autori.php?tid=41#Jana Chmelová, Zuzana S.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: horní končetina, fraktury,..

Psychiatrická propedeutika
.. publikace a autorská .. ..ato hypertextová skritpa jsou věnována praktickým c.. ..áš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi .. ..klíčová slova: atrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Základy farmakoekonomiky
.. publikace a autorská .. .. výukovém textu „Základy farmakoekonomiky“ je poskytnout.. ..arbora Říhová~autor-179980-barbora-rihova#Jana Ru.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: armakoekonomika, náklady, analýza nákladů, nák.. ..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických ..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. publikace a autorská .. ..acování signálů je klasická technická, nebo možná j.. .. Holčík~a.. ..ava a vydání této publikace byly podporovány pro.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: ály, časové řady, lineární syst..

Profesionální onemocnění horních končetin
..á.. ..ádaný multimediální interaktivní studijní materiál .. .. těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, předs.. ..arie Nakládalová~autori.php?tid=20#Dagmar R.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: acovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktor..

Jak napsat bakalářskou práci
.. publikace a autorská .. ..ace „Jak napsat bakalářskou práci“ sh.. ..adka.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: akalářská práce, problém, cíle, hypotézy, práce s l.. ..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Klinické doporučené postupy I a II
.. doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a p.. .. překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených pos.. ..adim.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: doporučené postupy, medicína,..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. publikace a autorská .. .. text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření.. .. textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým a.. ..artin Sedlář~autor-179966-martin-sedlar#Erik S.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, r..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. publikace a autorská .. ..ář se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav Kubásek, Lukáš .. ..ace „Vědecké výpočty v matematické biol.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: atematická biologie, vědecké vý..

Rozhodovací stromy a lesy
.. publikace a autorská .. .. přírodovědných oborech se stále více začínají mimo klasických vícerozměrných pa.. ..ára.. .. byl vytvořen jako studijní materiál k přednáškám Pokročilých nepa.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: ací stromy, pokročilé neparametrické met..

Metodika tvorby bibliografických citací
..ální učební po.. ..ace Metodika tvorby bibliografických citací o.. .. informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora .. .. Kratochvíl~autor-45988-jiri-kratochvil#Petr Sejk, .. ..ace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem p.. ..klíčová slova: afické citace, citování, citační styly, citační eti..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..ační w.. ..amy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého stř.. .. Májek~autor-179957-ondrej-majek#Jan Daneš, Miroslav .. ..ály nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné .. .. informační podpora screeningových programů také hodnocení kvality zapojených center. Klíčovou složku zde tv.. ..klíčová slova: anizované screeningové programy, publikační por..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. publikace a autorská .. .. statistické metody představují velice užitečný nástr.. ..anka.. .. učebního textu není podrobný teoretický výklad jednotlivých typů vícerozměrných analýz, ale ve .. .. výpočty v matematické biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: vícerozměrné statistické ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. publikace a autorská .. ..ace přináší vhodné postupy a metody pro řešení vybr.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Zdeněk Pospíšil, Ja.. ..ace "Úvod do matematického modelování s vyu.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: atematické modelování, Ma..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
..ady k.. ..ádaná skripta pro výuku praktických cvičení z léka.. .. Lékařská chemie, biochemie a molekulární bio.. ..ažili jsme se klást důraz na klinický význam a upla.. .. při analýze patologických součástí moče nebo důkazu toxických látek v séru, slinách i v moči. Dále js.. ..klíčová slova: ařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Pra..

Environmentální informační systémy
.. publikace a autorská .. ..ádaná monografie je orientována do oblasti m.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav.. ..ace „Environmentální informační sys.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: prostředí, informační s..

Analýza a klasifikace dat
.. publikace a autorská .. ..a celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody a.. .. Holčík~a.. .. obecný název disciplíny – „vícerozměrné sta.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a.. ..klíčová slova: analýza dat, klasifikace ..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. publikace a autorská .. .. DIOS byl zahájen v roce 2006 s primárním cílem posílit info.. ..aniel Klimeš~autor-58200-daniel-klimes#Ladislav .. ..ažení těchto cílů vyžaduje vyřešení mnoha dílčích p.. .. a taktéž informace o významu a způsobu hodnocení dosahované intenzity dávky. Výpočet intenzity dáv.. ..klíčová slova: apie, chemoterapeutické režimy, digitální kni..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. publikace a autorská .. .. cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a da.. ..aniel.. ..ata, o jejichž analýzu a zpracování se ve všech kap.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Signály, .. ..klíčová slova: ární zpracování dat, adaptivní zpracování dat..

Procvičení histologických preparátů
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. ..á aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze s.. .. souborů. Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení studenta nejsou optimální, což je dáno tím, že ap.. ..an Folke~autori.php?tid=714#Tomáš S.. ..Aplikace „Procvičení histologických pr.. ..klíčová slova: preparáty, ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
..á.. .. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče.. .. aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky. &n.. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Bohdana Řeháková a kol.. .. Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komple.. ..klíčová slova: ardiologie, EKG..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. .. lze pokročit k posuzování patologických stavů a hodnocení jejich.. ..an.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. .. lze pokročit k posuzování patologických stavů a hodnocení jejich vážnosti. Obrazová databáze těchto vyše.. ..klíčová slova: PACS,..

Základy biostatistiky
..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, .. .. Hanuš~autori.php?tid=144#Josef Bukač, Iva S.. ..ace a koncepce Vzhledem k rozdílné úrovni znalostí .. .. kontrole v předepsané formě a vzápětí se dozví hodnocení, tj. zda výsledek je dobře či špatně, popřípadě j.. ..klíčová slova: E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní s..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].