Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Webcasting a vzdelávanie

Webcasting a vzdelávanie

Množstvo informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými informačnými a komunikačnými technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami a systémami, vykonávanými na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho výskumu, ale aj vzdelávania. Jednou z možností podpory vzdelávania je využitie webcastingu.

 
autor: Jaroslav Majerník, Gabriel Petráš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Vzdelávacie weby | klíčová slova: telemedicína, webcasting | příloh: 2 | zobrazeno: 4773x | publikováno: 8.5.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 5501x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 3363x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s n.. .. zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovp.. .. Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu z.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. 114.04 KB ktokoľvek – – 7. Vzdelávanie sestier 17.12.2018 69.11 KB ktokoľvek – .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – 6. Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve 17.12.2018 114.04 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, ho.. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne mod.. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, m..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s v.. .. sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v s.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. 14.12.2018 80.13 KB ktokoľvek – – 4.Vzdelávanie sestier 14.12.2018 69.11 KB ktokoľvek – .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – 2.Hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve 14.12.2018 112.13 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, d.. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, .. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. predpisy usmerňujúce ošetrovateľskú prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (.. .. vysokoškolské skriptá sú východiskovou literatúrou .. .. terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Každá z vyššie uvedených kapitol má rovna.. .. Gurkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne as..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..vý kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový ku.. .. Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Zanovitová, Mar.. .. grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E.. .. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e-learningového kurzu je .. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská s..

Ošetrovateľstvo
.. na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu me.. .. venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom k.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Elena Gurková, Radka Š.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve 29.7.2013 753.5 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce..

Základy mamológie
.. lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne vzdelávanie. Obsahuje základné informácie o anatómii a fyz.. .. poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt ako aj pre pos.. .. Odkaz Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Základy mamológie 12.3.2020 re.. ..klíčová slova: prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia prsníkov, d..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fáz.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
..Výučbové publikácie a autorské diel.. .. určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, ch.. .. aspekty laparoskopickej chirurgie 11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii Obrazová p.. .. publikácie Predhovor 1. Definícia a výhody laparoskopickej c..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie ses.. .. text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vyk.. .. Nemcov.. ..Všetky práva vyhradené. Nijaká časť publikácie sa n.. ..klíčová slova: vna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne ch..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor pre.. .. učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dod.. .. Kelčíkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. veľká zmena podmienok je svojim spôsobom ka.. .. Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sy.. .. pre túto štruktúru. Musí byť zabezpečené i vzdelávanie zdravotných pracovníkov v oblasti medicíny ka.. .. občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom po.. ..klíčová slova: vý manažment, z..

Základy informačných technológií
..Vybrané prezentácie základov informačných tech.. ..v.. .. Bezpečnosť práce s počítačom Webcasting a vzdelávanie.. .. svojím rozsahom nemôžu nahradiť rozsiahle odborne za.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bezpečno..

Novinky v infektológii
..Výučbové publikácie a autorské diel.. .. publikácia "Novinky v infektológii" prináša nové poznatky z .. ..vol Jarčuška~autori.php?tid=91#Pavol Kristian, Z.. .. s podporou grantu KEGA 015UPJŠ-4/2012 „Vzdelávanie klinických odborov v pre- a post- graduálnej v.. .. napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky infektológie a c.. ..klíčová slova: hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium..

Webináre z kardiológie
..vá platforma, ktorej cieľom je priblížiť kard.. .. charakteru so zameraním na vedu, výskum a vzdelávanie. Hlavnými zodpovednými za tento projekt je Dr. P.. .. z histórie: Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri jednej z diskusií bývalých pr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].