Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10

Databáze obrazů v gastroenterologii

Databáze obrazů v gastroenterologii

Databáze zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Praha. Pro vyhledávání v textu - popisu obrázku stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terapeutického výkonu, sekvence jsou číslovány chronologicky, číslo sekvence je zobrazeno u každého obrázku, kterýá do nějake sekvence patří. Vyhledávání pomocí názvu souboru (JPG file) umožňuje nalezení podle data uložení obrázku, v názvu každého obrázku v databázi je string tvaru RRMMDD, tj. lze vyhledat obrázky zadáním určitého data, nebo jeho části. Typ dokumentu je ENDO, EUS nebo RTG.

 
autor: Petr Kocna, Martin Bortlík, Milan Lukáš, Stanislav Adamec, Miloš Dvořák, Tomáš Krechler, Vladimír Novotný | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: databáze, gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, Obrazová data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská informatika | příloh: 1 | zobrazeno: 10375x | publikováno: 12.12.2006 | poslední úpravy: 14.5.2012

automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř | příloh: 1 | zobrazeno: 11702x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4295x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2608x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4045x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20593x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2326x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MaTLaBu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1695x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1575x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 67 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. publikace a autorská .. ..á elektronická skripta se věnují jednak metodám, kt.. .. Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u d.. ..áš Kašpárek~autor-80506-tomas-kasparek#Daniel Sc.. .. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. ..atrie postrádá objektivní diagnostické metody, kte.. .. znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy přinášejí za.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza .. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a a.. ..klíčová slova: neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza.. ..klíčová slova: volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. publikace a autorská .. ..Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě l.. ..acování signálů je klasická technická, nebo možná j.. .. Holčík~a.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat .. ..ava a vydání této publikace byly podporovány pro.. .. Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: ály, časové řady, lineární syst..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
..ální učební po.. .. komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti j.. ..ata mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat).. .. Jarkovský~autor-19-jiri-jarkovsky#Danka Némethová, E.. ..AH A. Co musíte vědět než se pustíte do data mini.. .. rozložení 4.14. Binomický test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo r.. ..klíčová slova: ata mining, statistika, vícerozměrná analýza, vel.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, d..

Biostatistika
.. publikace a autorská .. .. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bi.. ..áš Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav D.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý.. ..ato publikace nemá v žádném případě ambici nahrad.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: atistika, základní m..

Odběr krve
..ální učební po.. .. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně .. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Rozhodovací stromy a lesy
.. publikace a autorská .. .. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.. .. přírodovědných oborech se stále více začínají mimo klasických vícerozměrných pa.. ..ára.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. byl vytvořen jako studijní materiál k přednáškám Pokročilých nepa.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace.. ..klíčová slova: ací stromy, pokročilé neparametrické met..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. publikace a autorská .. .. chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat.. .. statistické metody představují velice užitečný nástr.. ..anka.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. učebního textu není podrobný teoretický výklad jednotlivých typů vícerozměrných analýz, ale ve .. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: vícerozměrné statistické ..

Praktikum z patologické fyziologie
.. publikace a autorská .. .. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. .. Praktikum z patologické fyziologie je souborem .. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Dana B.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování.. ..klíčová slova: atologická fyziologie, pokusy na zvířatech, la.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Sádra v zubní laboratoři
..ální učební po.. .. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. .. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jed.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Patrik P.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování.. ..klíčová slova: atologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zprac..

Virtuální mikroskop
..ální učební po.. .. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k d.. .. snímání a skládání a pro přístup k těmto obrazům je použito námi vybudované rozhraní virtuálního .. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Werner Kempf, Hana.. .. snímání jsou využívána různá rozlišení mikroskopických .. .. (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je anotována, takže uživatel si může aktivovat se.. ..klíčová slova: atopatologie, fetální patologie, novorozenecká pa..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..á.. .. výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na d.. .. spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fak.. ..armila Potomková~autori.php?tid=17#Vladimír Mihál, .. .. Multimediální kazuistika: modelové zpracování   Téma II: "Zánět s.. ..A KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny .. .. pro analýzu studií Crohn - meta-analýza Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R,.. ..klíčová slova: ávání, Informatika, Medicína založená na důka.. ..áleno Ediční komisí LF..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
..á.. ..a přehledným způsobem popisuje problematiku ex.. .. Drá.. .. Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA f.. ..ah publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v la.. .. Imunohistochemie(Her2-neu)  P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odka.. ..klíčová slova: árně biologické metody, detekce nádorových mar..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikr.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Mojmír .. .. dále zpracovává na pracovitšti patologie. Proces zpracování zahrnuje fixaci s dekalcifikací, následné zalití .. ..atopatologie je úzce specializovaná oblast p.. .. Tento postup umožňuje získání velice kvalitních obrazů, které lze navíc proostřovat. Histologické obr.. ..klíčová slova: atlas, patologie, kostní ..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
..ady k.. ..a a štatistika predstavuje súbor prednášok, kto.. .. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. ..an Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a .. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. .. ..klíčová slova: a,..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..á.. .. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlu.. .. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická p.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: apie, psychiatrie, psychoterapeutické ..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
..á.. .. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s gr.. ..a pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsa.. ..av Heřman~autori.php?tid=28#Filip Čtvrtlík, Lukáš H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. publikace a autorská .. ..ář se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav Kubásek, Lukáš .. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. ..ace „Vědecké výpočty v matematické biol.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: atematická biologie, vědecké vý..

Antropometrika
..arningové .. .. měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů. Antropologie je spolu se z.. ..ace seznamuje studenty s integrálním pojetím an.. ..arie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Antropometrika,..

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. obsahuje tisíce klinických a histologických obrazů kožních chorob. K histologickým obrazům se při.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. .. 3200 dermatologických, většinou histologických obrazů. Metody snímání byly použity pro digitalizaci sbí.. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p..

Coxa vara adolescentium
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ální prezentace určená pregraduálním studentům popi.. .. diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou nas.. .. Hach~autor-174-j-hach#Rastislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á ortopedie, kyčelní kloub, Ortopedie, e..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. publikace a autorská .. ..a je často diskutovaným pojmem a to zejména v ob.. .. Jarkovský~autor-19-jiri-jarkovsky#Simona .. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. předloženého textu je ukázat celou šíři pojmu biodiverzita a zároveň před.. .. se biodiverzity ve vícerozměrných statistických analýzách. Příprava a vydání této publikace byly podp.. ..klíčová slova: a, statistické ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. publikace a autorská .. .. text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření.. .. Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a o.. ..artin Sedlář~autor-179966-martin-sedlar#Erik S.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, r..

Metody výzkumu a statistika
..ávací .. .. sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.          .. ..áplní studijního textu Metody výzkumu a statistika .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: acionalismus, empirismus, vědecká metoda, e..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. publikace a autorská .. ..ace přináší vhodné postupy a metody pro řešení vybr.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Zdeněk Pospíšil, Ja.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. ..ace "Úvod do matematického modelování s vyu.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: atematické modelování, Ma..

Environmentální informační systémy
.. publikace a autorská .. ..ádaná monografie je orientována do oblasti m.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. ..ace „Environmentální informační sys.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. ..klíčová slova: prostředí, informační s..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
..á.. .. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, kt.. .. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpra.. ..adimír Mihál~autori.php?tid=3#Miroslava Čelková, Pe.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, mu..

Psychoterapie
..á.. .. racionální výklad - výkladový rámec, zpracování emocí, konfrontace s vlastními problémy, me.. ..ady pro studium psychoterapie, která zahrnuje .. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: apie, Léčba, Psychoterapeutické šk..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
..á.. ..ardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v k.. .. proto, je dobrá znalost elektrokardiografických obrazů nezbytnou součástí vědomostního spektra studentů .. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Jarmila Potomková, Kateřina .. ..AH: Informační zdroje pro výuku a studium el.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, EKG, ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkolo.. .. dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a.. ..av Vyzula~autor-39830-rostislav-vyzula#Ondřej .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].