Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4251x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20854x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2512x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1910x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2007x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Sádra v zubní laboratoři
.. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. .. modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o spr.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně ..

Praktikum z patologické fyziologie
.. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování..

Signály, časové řady a lineární systémy
..Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě l.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat ..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s gr..

Biostatistika
.. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý..

Antropometrika
.. měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů. Antropologie je spolu se z..

Metody výzkumu a statistika
.. sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.          ..

Analýza a klasifikace dat
.. tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání o.. .. metodách, postupech a algoritmech sloužících ke zpracování, analýze i klasifikaci údajů o objektech obecné, ..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, kt..

Psychoterapie
.. racionální výklad - výkladový rámec, zpracování emocí, konfrontace s vlastními problémy, me..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra..

Biologická psychiatrie
.. zpracování problematiky biologické psychiatrie, která z..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jedn..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza ..

Videoatlas anatomie
.. velmi za spolupráci děkuji. Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Z..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA f..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na d.. .. Multimediální kazuistika: modelové zpracování   Téma II: "Zánět s..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. a dosažení vysoké kvality. Preanalytické zpracování biologických vzorků v laboratoři představuje cel..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Anatomická pitva hlavy
.. děkují panu Jaroslavu Winklerovi za technické zpracování filmu, prof. RNDr. Petru Dubovému, CSc. za ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Environmentální informační systémy
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. dále zpracovává na pracovitšti patologie. Proces zpracování zahrnuje fixaci s dekalcifikací, následné zalití ..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické verze chemoterapeutických re..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. systémů vůči fraktuře se liší u různých technik zpracování (CAD/CAM, lisování, lití,..), avšak při srovnání ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti j..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].