Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
česky | english
Akutní medicína (4)
Anatomie (26)
Anesteziologie a intenzivní medicína (9)
Biofyzika (14)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (9)
Fyziologie a patologická fyziologie (31)
Gastroenterologie, hepatologie (13)
Geriatrie (2)
Hematologie (9)
Histologie, embryologie (25)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (46)
Imunologie, alergologie (10)
Infektologie (11)
Kardiologie, angiologie (11)
Laboratorní diagnostika (5)
Lékařská etika a právo (3)
Lékařská genetika (4)
Lékařská chemie a biochemie (43)
Lékařská informatika a informační věda (18)
Mikrobiologie (5)
Nefrologie (6)
Nelékařské zdravotnické vědy (58)
Neurochirurgie (5)
Neurologie (14)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (10)
Onkologie, radioterapie (17)
Ostatní (22)
Otorinolaryngologie (6)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (14)
Pneumologie (1)
Porodnictví a gynekologie (23)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (20)
Radiologie a zobrazovací metody (31)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (6)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (10)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (4)
Vnitřní lékařství (6)
Všeobecné praktické lékařství (3)
Zubní lékařství (26)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Mgr. Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 30x | publikováno: 27.10.2014

Cévy hlavy, krku, břicha a pánve

Dílo je tvořeno dvěma flashovými animacemi: Cévy břicha a pánve, Cévy hlavy a krku. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a trupu.

 
autor: MUDr. Lada Eberlová, MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: tepny, žíly, 3D rekonstrukce, flashová animace | zobrazeno: 214x | publikováno: 18.9.2014

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka.

 
autor: doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. | LF MU | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Sepse, alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspirace | příloh: 26 | zobrazeno: 232x | publikováno: 17.9.2014 | poslední úpravy: 23.9.2014

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: MUDr. Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | příloh: 1 | zobrazeno: 217x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: MUDr. Věra Křížková, Ph.D., MUC. Jana Jeriová, Mgr. Monika Holubová, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Hematopoeza, kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikrodisekce | příloh: 1 | zobrazeno: 221x | publikováno: 27.8.2014

Atlas řezů míchou

Atlas řezů míchou

Předkládaný elektronický atlas jsme vytvořili jako studijní pomůcku k látce obtížné, na prakticích těžko demonstrovatelné. Jedná se o doplňkový studijní materiál, možnost skrytí popisek umožňuje opakování dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou také cévy a obaly. Vertebromedulární orientaci usnadňuje nadpis obrázku i schématický rozcestník.

 
autor: MUDr. David Štěpánek, MUDr. Lada Eberlová, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: Transverzální řez | příloh: 1 | zobrazeno: 279x | publikováno: 12.8.2014 | poslední úpravy: 14.8.2014

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě intoxikací kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tuto metodu. Tento text zpracovává v přehledu obsah hyperbarické medicíny, především pak téma hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lidský organismus. Přináší...

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: kyslík, tlak, hyperbarická komora, hyperbarická oxygenoterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 246x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 10.9.2014

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: MUDr. Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | příloh: 1 | zobrazeno: 276x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 11.7.2014

Srpkovitá anémie a malárie

Srpkovitá anémie a malárie

„Minireview“, které se k vám touto cestou dostává, shrnuje příčiny (či možné příčiny) odolnosti heterozygotů v genu pro srpkovitou anémii vůči smrtelné tropické malárii. Vysvětlení tohoto učebnicového příkladu heterozygotní výhody předchází shrnutí základních informací o obou nemocech a o biologii původce malárie - plasmodiu. Materiál rozšíří znalosti budoucích lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve.

 
autor: RNDr. Alena Kučerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: srpkovitá anémie, srpkovitá alela, malárie, balancovaný polymorfismus, heterozygotní výhoda, anémie | příloh: 1 | zobrazeno: 465x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014

Laparoskopická reimplantace močovodu

Laparoskopická reimplantace močovodu

Poranění ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z urologických operací se jedná zejména o ureteroskopii prováděné nejčastěji pro urolitiázu, méně často pro tumor či z důvodů diagnostických. Častěji úraz způsobí méně zkušený operatér, nebo vzniká při obtížných výkonech a je-li stěna ureteru již poškozena. Močovod může být ve svém průběhu poraněn i při otevřených výkonech v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to nejčastěji při operacích onkochirurgických, kde bývají změněné anatomické poměry. V klinické praxi však většinu tvoří léze po výkonech gynekologických – otevřených i laparoskopických, nejčastěji při hysterektomiích a ovarektomiích.

 
autor: Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, MUDr. Viktor Eret, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Poranění ureteru | příloh: 2 | zobrazeno: 351x | publikováno: 2.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014

Lymeská borelióza

Lymeská borelióza

Tento materiál seznamuje studenty s onemocněním Lymeská borelióza, které v České republice postihne ročně zhruba 4 000 lidí. Lymeská borelióza je onemocnění způsobené bakteriemi druhu borrelia burgdorferi. Ačkoliv je vypracována celá řada doporučených diagnostických schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Prezentace slouží jako podpůrný materiál zejména k volitelnému předmětu Nemoci přenášené klíšťaty.

 
autor: Mgr. Veronika Novotná | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: Lymeská (lymská) borelióza, bakterie, borelie, klíšťě | příloh: 1 | zobrazeno: 299x | publikováno: 22.5.2014 | poslední úpravy: 13.10.2014

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: MDDr. Pavla Sommerová | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 628x | publikováno: 15.5.2014

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: MDDr. Pavla Sommerová | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 606x | publikováno: 15.5.2014

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, Mgr. Smolková Božena, PhD. (Ústav experimentálnej onkológie SAV), MUDr.Svetlošáková Zuzana, Horkovičová Kristína, prof. MUDr. Babál Pavel, CSc., doc. MUDr.Bohmer Daniel, PhD., prof.MUDr.Oláh Zoltán, DrSc. | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 598x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014

Suché oko

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval veľkú pozornosť a taktiež nebola vytvorená presná definícia na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa začala čoraz viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by každý pacient mohol podstúpiť a zároveň by tieto pre neho neboli traumatickým zážitkom.

 
autor: Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, Horkovičová Kristína, MUDr. Krčová Ivana, prof.MUDr.Zoltán Oláh, DrSc., Ing. Andrej Fogelton (FIIT STU) | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné cesty | příloh: 1 | zobrazeno: 575x | publikováno: 22.4.2014
 

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové video | klíčová slova: lék, balení, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 23x | publikováno: 22.10.2014

Srdce a cévy hrudníku

Srdce a cévy hrudníku

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

 
autor: MUDr. Lada Eberlová, MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., MUDr. et Mgr. Kristýna Kalusová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie srdce, srdeční skelet, flashová animace | příloh: 1 | zobrazeno: 289x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014

Neuromodulácia dolných močových ciest

Neuromodulácia dolných močových ciest

Inštruktážne video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest.                                                                      

 
autor: prof.MUDr. Ján Švihra, Ph.D., MUDr. Martin Benčo, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Urologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video | klíčová slova: dysfunkcia dolnych mocovych ciest, neuromodulacia | příloh: 1 | zobrazeno: 112x | publikováno: 3.9.2014

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy

Tento výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a projevům porušené imunity: zánětu.

 
autor: MUDr. Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: vrozená imunita, antimikrobiální proteiny, komplement, interferony, zánět místní a celkový, horečka | příloh: 1 | zobrazeno: 292x | publikováno: 29.8.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
autor: MUDr. Věra Křížková, Ph.D., MUC. Jana Jeriová, MUDr. Michaela Miklíková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Krev, erytrocyt, trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt | příloh: 1 | zobrazeno: 290x | publikováno: 21.8.2014 | poslední úpravy: 2.9.2014

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zobrazovacích metod. Její nespornou výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická fakta a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody)....

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazovací metoda | příloh: 1 | zobrazeno: 274x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 9.10.2014

Extrémní stavy

Extrémní stavy

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: extrém, stres, nadmořská výška, potápění, gravitační přetížení, stav beztíže, teplota | příloh: 1 | zobrazeno: 177x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 2.10.2014

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby...

 
autor: Ing. František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 253x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | příloh: 1 | zobrazeno: 430x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014

Stavba atomu - elektronový obal

Stavba atomu - elektronový obal

Materiál pojednává o stavbě elektronového obalu atomů jako základu chemie prvků. Vysvětluje fyzikální a chemické dopady řešení Schrödingerovy rovnice, pojmy jako orbital, slupka, perioda, elektronegativita aj. a objasňuje stavbu periodické soustavy prvků. Stručně potom pojednává o jednotlivých podskupinách prvků, především o elektronové konfiguraci jejich základních stavů a z ní vyplývajících vlastností prvků, především oxidačních čísel a reaktivity prvků.

 
autor: Ing. Pavel Šiman, CSc. | LF UK Hr. Králové | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: elektronový obal, orbital, prvky, periodická soustava prvků, elektronegativita | příloh: 1 | zobrazeno: 27x | publikováno: 31.5.2014 | poslední úpravy: 22.10.2014

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, doc.MUDr.Vladimír Krásnik, PhD. | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu | příloh: 1 | zobrazeno: 480x | publikováno: 20.5.2014 | poslední úpravy: 21.5.2014

Protetické instrumentárium, rozdělení fixních náhrad

Přednáška uvádí základní rozdělení fixních náhrad a jejich stručnou definicí nebo obrazovým vysvětlením. Dále je zde popsáno instrumentárium používané v zubní ordinaci a protetické laboratoři, které se používá při výrobě zubních náhrad. Přednáška je doplněna četnými fotografiemi nástrojů a přístrojů používanými na našem pracovišti.

 
autor: MDDr. Pavla Sommerová | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: instrumentárium, fixní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 615x | publikováno: 15.5.2014

Materiály pro fixní zubní náhrady I.

Přednáška s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hlavní materiály používané v zubní protetice. Mezi hlavní materiály patří kovy, keramika a plasty. U jednotlivých skupin materiálů je zde uvedeno jejich rozdělení, dále vlastnosti, zpracování a použití nejen ve fixní protetice, ale pro ucelení tematiky také v protetice snímatelné.

 
autor: MDDr. Pavla Sommerová | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: Materiály, fixní zubní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 402x | publikováno: 15.5.2014

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
autor: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D anotácie | příloh: 2 | zobrazeno: 948x | publikováno: 25.4.2014

Genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D., Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 1071x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2014-10-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.6 [2011].