Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (12)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (17)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (13)
Histologie, embryologie (30)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (69)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (21)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (63)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (22)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (12)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (7)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (7)
Vnitřní lékařství (24)
Všeobecné praktické lékařství (12)
Zubní lékařství (43)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Aplikácia injekcií

Aplikácia injekcií

Injekčná ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek systémom peel-back, príprava ihly a striekačky k použitiu, chybné manipulácie s ihlou a striekačkou, popis ampulky, spôsob otvárania ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výmena perforačnej ihly za aplikačnú, spôsob snímania krytu z ihly, uhly vpichov pri aplikácia injekcií, intrakutánna (intradermálna) injekcia (i.c.), subkutánna (subdermálna) injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky inzulínovým perom, doba pôsobenia jednotlivých typov inzulínov, nové typy inzulínov. Intramuskulárna injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: intrakutánna injekcia, subkutánna injekcia, intramuskulárna injekcia, intravenózna injekcia | příloh: 8 | zobrazeno: 39138x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 6605x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Učebný text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň však môže slúžiť aj sestrám, pôrodným asistentkám a pedagógom. Text je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný pohľad na problematiku, teoretické poznatky o metóde sú prepojené so súčasnou situáciou v klinickej praxi v Slovenskej republike. Text je obohatený o príklady z ošetrovateľskej praxe, prípadne poukazuje na niektoré chyby pri realizácii metódy v klinickej praxi študentmi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ku jednotlivým kapitolám sú vypracované kontrolné otázky za účelom podpory samoštúdia. Kontrolný test umožňuje overenie vedomostí k problematike. V prílohách sú uvedené dôležité výňatky z legislatívy Slovenskej republiky (platnej k roku 2010), týkajúce sa...

 
autor: Martina Tomagová, Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľský proces, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 12312x | publikováno: 10.1.2011 | poslední úpravy: 12.4.2012

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 5721x | publikováno: 20.12.2010

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 7469x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Videopořad podává základní informace o diagnostických metodách nukleární medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré informace.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | disciplína: Nukleární medicína | kategorie: Digitální video | klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, radiofarmaka | příloh: 13 | zobrazeno: 7714x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

Témou predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných poznatkov o zdraví rómskej minoritnej populácie. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých ukazovateľov.

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: rómska populácia, zdravie, infekčné ochorenia | příloh: 1 | zobrazeno: 4083x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 27.6.2011

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Instruktážní videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována jako výukový materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a kazuistikou. Všechna videa jsou doplněna odborným komentářem.

 
autor: Vendula Andrlová | 3.LF UK | disciplína: Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: rehabilitace, myopatie, muskulární dystrofie | příloh: 3 | zobrazeno: 8211x | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 12539x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Tento soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fixní protetiky. Celý výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pedagogem a expertem v dané oblasti společně zpracovali zvolená témata. Jedná se o zásady preparace na metalokeramickou korunku, použití kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, titan a jeho slitiny v orální implantologii a fasetovací materiály.

 
autor: Sonia Bartáková, Adéla Podškubková, Pavla Netopilová, Kateřina Jakubíčková, Kateřina Pavelková, Michael Kotas, Olga Frydrychová, Edita Prášková, Nela Polášková | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: metalokeramická korunka, keramika, kov, fixní náhrada, lití kovu, cementování, skloionomerní cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové implantáty | příloh: 12 | zobrazeno: 9754x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 8.2.2011

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 7554x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011

Topografie horní a dolní končetiny

Topografie horní a dolní končetiny

Krátká videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každé video na určenou anatomickou krajinu lidského těla obsahuje schématické ohraničení a průběh všech anatomických struktur, názornou demonstraci na prepartátu a shrnutí. Všechna videa jsou opatřena mluveným komentářem.

 
autor: Martin Holek | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní končetina | příloh: 23 | zobrazeno: 13090x | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | 3.LF UK | disciplína: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: stres, odolnost ke stresu, genom, mateřské chování | příloh: 9 | zobrazeno: 5660x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6514x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Pozátěžový bronchospasmus

Pozátěžový bronchospasmus

Pozátěžový bronchospasmus postihuje osoby trpící bronchiálním astmatem, s atopií, ale i zcela zdravé. V posledních letech se vyskytuje často také u sportovců, i vrcholových. Bývá u sportů, které jsou provázené vysokou ventilací, zvláště v chladném a suchém vzduchu nebo v zamořeném prostředí. Stať se zabývá mechanismy vzniku, klinikou, prevencí a léčbou. Upozorňuje, že některé používané léky jsou na dopingové listině. Pro otevření přiloženého souboru je nutné mít nainstalován adobe reader 9.0 a vyšší.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Pozátěžový bronchospasmus | příloh: 1 | zobrazeno: 7959x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 7.4.2014
 

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | 3.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: Psychiatrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická propedeutika | příloh: 14 | zobrazeno: 9000x | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kapitoly z lékařské etiky

Kapitoly z lékařské etiky

Výukový text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do problematiky etiky v medicíně. Je studijním materiálem seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky a tématicky nepokrývají celou lékařskou etiku. Limitovanost výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci oboru všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 
autor: Josef Kuře, Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Martin Pavlík, Ondřej Sláma, Renata Veselská, Petra Vysočanová, Václav Zvoníček | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný souhlas | příloh: 1 | zobrazeno: 11799x | publikováno: 14.1.2011 | poslední úpravy: 27.9.2011

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: ortopedie, traumatologie | příloh: 30 | zobrazeno: 25753x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: nervový systém, struktura, dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 9719x | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011

Traumakurz

Traumakurz

Dvě prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou popáleninového úrazu, úrazů chemických, elektrotraumat a chladového postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají jednotlivými fázemi vzniku a léčby popálenin.

 
autor: Josef Bláha, Monika Tokarik | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: popáleniny, popáleninové trauma, proces hojení, první pomoc | příloh: 3 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 6.5.2011

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: implantace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, ortopantomogram | příloh: 16 | zobrazeno: 6342x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 21.1.2011

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6862x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

 
autor: Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří Záhora, Pravoslav Stránský | LF UK Hr. Králové | disciplína: Biofyzika, Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: E05.318.740.237, E05.318.740.600, E05.318.740.872, E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, pravděpodobnost, korelace, regrese | příloh: 1 | zobrazeno: 7992x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 7.9.2012

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 10853x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012

Poranění pánve a acetabula

Poranění pánve a acetabula

Záznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve a acetabula" ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, iniciální fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, léčba a komplikace zlomenin acetabula.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zlomeniny pánve, sympozium AO | příloh: 15 | zobrazeno: 10773x | publikováno: 30.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Cytológia a všeobecná histológia

Cytológia a všeobecná histológia

Učebnica "Cytológia a všeobecná histológia" predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza textová, obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti.

Mechírová E. a kol.: Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

 
autor: Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Pomfy | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: cytológia, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, krv | příloh: 9 | zobrazeno: 38461x | publikováno: 15.10.2010 | poslední úpravy: 27.6.2011

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené zobrazování.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, termografie | příloh: 8 | zobrazeno: 7816x | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Základy receptury léčivých přípravků

Základy receptury léčivých přípravků

Učební text předkládá základy k předepisování léčivých přípravků hromadně vyráběných i individuálně připravovaných po stránce obecné i v rámci vybraných lékových skupin. Zvláštní důraz je kladen na zvládnutí preskripce léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny ústní.

 
autor: Jana Nováková, Barbora Ondráčková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: léčivé přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, stomatologika | příloh: 1 | zobrazeno: 11320x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 1.8.2013

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Spiroergometrie je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého. Lze ji provádět na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Popsány výhody i nevýhody obou metod, rovněž tak vyjádření výkonu, indikace a kontraindikace. Objasněny základní ukazatelé, získané při zátěžovém testu: maximální tepová frekvence (TFmax), W170 , utilizace kyslíku, maximální spotřeba kyslíku a hodnoty přepočtené na kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn rozdíl mezi trénovanými a netrénovanými sportovci a nemocnými osobami. Uvedeno rozdělení nemocných do skupin NYHA podle hodnot MET. Demonstrováno moderní vybavení laboratoře funkční diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyhodnocení...

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Spiroergometrie, zátěžový test | příloh: 2 | zobrazeno: 8676x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015

Metodika tvorby bibliografických citací

Metodika tvorby bibliografických citací

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011 .

 
autor: Jiří Kratochvíl, Petr Sejk, Věra Anthová, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning, Edukační weby | klíčová slova: bibliografické citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, h-index, SNIP, SJR, EndNoteWeb | příloh: 1 | zobrazeno: 4949x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 24.10.2011
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-12-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].