Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (11)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (13)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (16)
Fyziologie a patologická fyziologie (37)
Gastroenterologie, hepatologie (14)
Geriatrie (3)
Hematologie (9)
Histologie, embryologie (29)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (52)
Imunologie, alergologie (12)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (11)
Laboratorní diagnostika (5)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (46)
Lékařská informatika a informační věda (20)
Mikrobiologie (6)
Nefrologie (6)
Nelékařské zdravotnické vědy (72)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (18)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (10)
Onkologie, radioterapie (19)
Ostatní (29)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (19)
Pneumologie (2)
Porodnictví a gynekologie (35)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (21)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (6)
Vnitřní lékařství (8)
Všeobecné praktické lékařství (10)
Zubní lékařství (35)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění....

 

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Učební text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření“ byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům. Text je vytvořen pod licencí Creative Commons, která zajišťuje jeho volnou dostupnost pedagogickým...

 
autor: Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein | LF MU | disciplína: Biofyzika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, rameno, zápěstí, kyčel, koleno, hlezno | příloh: 1 | zobrazeno: 3338x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

Tato práce je koncipována jako přehledný výukový text o technice MR zobrazení tenzorů difuze využité v oblasti zobrazení centrálního nervového systému. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných aplikací.

 
autor: Miloš Keřkovský, Jaroslav Tintěra | LF MU | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, traktografie | příloh: 1 | zobrazeno: 3011x | publikováno: 6.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2014

OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE A MODELY

Distanční texty prezentují ošetřovatelství jako samostatný interdisciplinární vědní obor s vlastní terminologií, hierarchii pojmů, filosofickými rámci a koncepcemi. Uvádí do vztahové problematiky filozofii, konceptuální modely, teorii a empirii. Seznamují studenty s disciplinárním paradigmatem ošetřovatelství a s jeho implikací ve vybraných ošetřovatelských modelech.  

 
 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ošetřovatelské teorie, metaparadigma ošetřovatelství, ošetřovatelské modely | příloh: 1 | zobrazeno: 1388x | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 15.3.2016

ZÁKLADY OŠETŘOVATELSTVÍ

Distanční text je určen pro pregraduální výuku studentů v bakalářském oboru všeobecná sestra. Zahrnuje základní úvodní témata do studia ošetřovatelství: ošetřovatelství jako vědní disciplína, zdraví a nemoc, dějiny ošetřovatelství, mezinárodní aktivity ošetřovatelství, společenské aspekty ošetřovatelství, profesní vzdělávání sester, koncepce ošetřovatelství.

 

 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: základy ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 1241x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A DOKUMENTOVÁNÍ

Ošetřovatelský proces je poměrně dobře znám mezi sestrami a porodními asistentkami v České republice. Podle Koncepce ošetřovatelství se jedná o hlavní pracovní metodu ošetřovatelského personálu. Distanční opora Ošetřovatelský proces a dokumentování si klade za cíl seznámit studenty s metodou ošetřovatelského procesu a zásadami dokumentování. Předkládaný text je rozdělen do 8 kapitol, které jsou dále členěny na další podkapitoly. Text se zabývá cílem a zaměřením ošetřovatelství, historii a charakteristikou ošetřovatelského procesu, ale především pěti fázemi ošetřovatelského procesu – posuzováním, diagnostikou, plánováním, realizací a hodnocením. Obsah distančního textu je doplněn o problematiku dokumentace v ošetřovatelství. Studijní opora je určena pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických...

 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ošetřovatelský proces, ošetřovatelství, dokumentace | příloh: 1 | zobrazeno: 1064x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Distanční text je určen pro studenty zdravotnických nelékařských oborů. Text se zabývá ošetřovatelstvím v chirurgii. Protože problematika chirurgického ošetřovatelství je rozsáhlá a technologie jdou neustále kupředu, není nabízený text vyčerpávající. Je zaměřen na chirurgické ošetřovatelství – vymezení oboru, cíle, dále značná část textu se věnuje ošetřovatelské péči v perioperačním období se zaměřením na předoperační, intraoperační a pooperační péči. Další kapitoly seznamuji čtenáře s ošetřovatelskou péčí o pacienty s chirurgickým onemocněním žlučníku a žlučových cest, s chirurgickým onemocněním tlustého střeva, s chirurgickým onemocněním plic. 

 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgie, ošetřovatelství, předoperační péče, pooperační péče | příloh: 1 | zobrazeno: 1685x | publikováno: 6.12.2013

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Distanční text je určen pro studenty bakalářských zdravotnických oborů. Seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti zdraví a nemoci, s východisky a postavením veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, s vývojem zdravotního stavu obyvatel ČR, se strukturou a řízeních zdravotních služeb a zdravotnických institucí, se základními zdravotnickými systémy a systémem zdravotního pojištění v ČR.

 

Vybrané patologické kazuistiky

 25 uvedených kazuistik vychází z nekroptické a bioptické praxe případů, které mohou obohatit výuku patologie a jsou vhodným doplňkem v rámci praktických cvičení studentů. Nejedná se tedy o kazuistiky určené k publikacím, ale umožňující pohled do praktické patologie, tak jak se s ní patolog běžně setkává.

Klinická zpráva je většinou stručná, vyjmutá ze zpráv o klinické pitvě s poměrně redukovaným servisem laboratorních a dalších vyšetření. Pitevní nález patologa vychází z makroskopické diagnózy doplněné histologickým vyšetřením. Klinická diagnóza a pitevní nález v případech velmi krátké hospitalizace nemusí být v souladu. V komentářích je potom uvedena teoretická rozvaha dané diagnostické jednotky s diferenciální diagnózou a další etiopatogenetické souvislosti. Obrazová dokumentace zachycuje většinou při pitvě zjištěné podstatné makroskopické orgánové změny.  
 
autor: Jaroslav Horáček, Mgr. Hana Hronzová | LF Ostrava | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, histopatologie, nádor, nenádorové změny, zánět, kardiovaskulární onemocnění, makroskopické nálezy | příloh: 1 | zobrazeno: 817x | publikováno: 4.12.2013

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek,...

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 4774x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 2231x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 3532x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ

Distanční text je určen pro studenty magisterských zdravotnických nelékařských oborů. Seznamuje studenty s přípravou, realizací a odevzdáním závěrečné práce a to zejména z organizačního, formálního a strukturálního hlediska. Studijní texty by měly přispět k tomu, aby studenti zachovali správný postup tvorby písemné práce i jejich náležitostí. Uvedené pokyny jsou určeny zejména studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence. Některé obecné zásady platí i pro studenty jiných vysokých škol, rozhodující jsou však pokyny příslušné katedry nebo fakulty.

 
autor: Radka Bužgová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: diplomová práce, plagiátorství, sumarizace, citace, parafráze, výzkum, diplomová práce, plagiátorství, sumarizace, citace, parafráze, výzkum | příloh: 1 | zobrazeno: 544x | publikováno: 11.10.2013 | poslední úpravy: 4.12.2013

PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Studijní text je určen pro studenty bakalářského studia oboru ošetřovatelství. Poskytuje základní poznatky v oboru paliativní péče. Seznamuje studenty se základními pojmy, vývojem hospicové a paliativní péče, základními principy péče o potřeby pacienta a jeho rodiny v závěru života. Důraz je kladen na péči o symptomy nemoci, psychosociální a spirituální problematiku umírajícího pacienta. Součástí textu jsou také úkoly, cvičení a kontrolní otázky.

 

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Študijný text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z oblasti metodológie vedeckej práce, ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní záverečnej práce, jej teoretickej a metodologickej časti, a postupu pri prezentovaní výsledkov a ich interpretácie a diskusie. Prehľad teoretických poznatkov je doplnený o množstvo praktických príkladov, keďže cieľom učebného textu je čo najviac zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetliť...

 
autor: Zuzana Škodová | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné práce | příloh: 4 | zobrazeno: 2106x | publikováno: 10.10.2013
 

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 3164x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071

Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty Univerzity Južnej Karolíny s Ústavom mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

 

 
autor: Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Výučbové webstránky | klíčová slova: mikrobiológia, imunológia, bakteriológia | příloh: 1 | zobrazeno: 5453x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 3.6.2014

Základy biologické psychiatrie

Základy biologické psychiatrie

Prezentace pro výuku volitelného předmětu "Základy biologické psychiatrie" (B01363)doporučeného pro studenty 4. a 5. ročníku studijního programu "Všeobecné lékařství" 1. lékařské fakulty UK. Jsou shrnuty informace o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antidepresiv a antipsychotik, ale i dalších). Jsou uvedeny základní biologické hypotézy vzniku a léčby poruch nálady a schizofrenie. Nakonec jsou studenti seznámeni s vybranými experimentálními metodami biologické psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK. Prezentace obsahuje možnost otestování znalostí.

 
autor: Jana Hroudová, Zdeněk Fišar | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, E-learningové kurzy | klíčová slova: neurochemie, neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha | příloh: 1 | zobrazeno: 2682x | publikováno: 19.12.2013

POTŘEBY ČLOVĚKA A OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA II.

Distanční text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2 navazuje na studijní text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Předkládaný distanční text je zaměřen na konkrétní lidské potřeby. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky potřeb jedinců v ošetřovatelské péči a diagnostiky dysfunkčních potřeb jsou v učebních textech zahrnuty pouze vybrané fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby jedinců a odpovídající ošetřovatelské diagnózy. Texty nabízí také přehled zahraničních výzkumů týkajících se intervencí u vybraných ošetřovatelských diagnóz, poskytujících důkazy pro nejlepší ošetřovatelskou praxi.

 
 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: potřeby, ošetřovatelský proces, ošetřovatelství, ošetřovatelská diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 1043x | publikováno: 6.12.2013

VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výzkum v ošetřovatelství je součástí komplexu předmětů výuky profesionálních dovedností sester a porodních asistentek. Přispívá k základům kritického-vědeckého myšlení studentů, k pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Publikace prezentuje základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků v kvantitativním výzkumu v ošetřovatelství.

 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: kvantitativní výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci | příloh: 1 | zobrazeno: 1072x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 2

Distanční text je určen studentům ošetřovatelství a obsahuje informace k vybraným tématům základních ošetřovatelských výkonů. Text slouží jako základní literatura pro aplikaci léků, ošetřovatelskou péči o dekubity, kyslíkovou terapii a péči o pacienta v terminálním stádiu. Informace jsou doplněny o úkoly a podněty k zamyšlení, které mají u studentů podpořit zájem o studovanou problematiku a motivovat je ke studiu další rozvíjející literatury.
 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: výkony, intervence, ošetřovatelství, aplikace léků, dekubity, oxygenoterapie, terminální stádium | příloh: 1 | zobrazeno: 1066x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 1

Distanční text je zaměřen na vybrané základní ošetřovatelské výkony a intervence, se kterými se všeobecná sestra v průběhu péče o pacienty setkává v každodenní praxi. Zahrnuje problematiku činnosti všeobecných sester, věnuje se bariérové ošetřovatelské péči, monitoringu fyziologických funkcí, zabývá se dále odběry biologického materiálu: krve a enterální výživou. Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických studijních programech.

 
autor: Renáta Zeleníková, Mgr. Eva Janíková | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: výkony, intervence, ošetřovatelství, monitoring, enterální výživa | příloh: 1 | zobrazeno: 724x | publikováno: 6.12.2013

KOMUNITNÍ A DOMÁCÍ PÉČE

Komunitní a domácí péče je součástí primární zdravotní péče, zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Budoucí sestry se v publikaci seznámí s rozvojem zdravotních a sociálních služeb v rámci komunitní péče o zdraví jednotlivců a jednotlivých populačních skupin, s filozofii a s organizační strukturou domácí péče, s interdisciplinárním přístupem v domácí péči, porozumí významu zdravého společenského a přírodního prostředí pro zdraví člověka. 

 

HG léze v kolposkopickém obraze

HG léze v kolposkopickém obraze

Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury včetně dvou nových kolposkopických znaků high-grade lézí. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých pacientek.

                    

 
autor: Martin Pešek, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: kolposkopie, high-grade léze, HPV | příloh: 1 | zobrazeno: 1904x | publikováno: 4.12.2013 | poslední úpravy: 19.5.2015

Endometrióza

Endometrióza

Tato práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a chirurgickou terapii endometriózy. V kapitole o diagnostice onemocnění jsou zmíněny i některé nové metody, které ještě čekají na zavedení do klinické praxe. Práce je doplněna fotografiemi a komentovánými videozáznamy.

 
autor: Pavel Tomeš, Zdeněk Novotný | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Endometrióza, diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická léčba | příloh: 2 | zobrazeno: 2170x | publikováno: 19.11.2013 | poslední úpravy: 7.3.2015

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 2533x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

SOCIOLOGIE

Studijní text seznamuje studenty nelékařských zdravotnických oborů se základy sociologie v kontextu zdravotní péče. Studenti se seznámí s hlavními směry a teoriemi sociologického myšlení, základními sociologickými pojmy, problematikou sociálních deviací, sociálně patologického chování a problematikou struktury společnosti. Druhá část textu je věnována problematice zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. Studijní text by měl pomoci studentům vnímat klienty, zdravotníky, rodinu a další účastníky zdravotní péče jako sociální osobnosti začleněné do systému sociálních vztahů a rolí.

 

PALIATIVNÍ PÉČE V GERIATRII

Distanční text je určen pro výuku studentů v magisterském studijním oboru ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na geriatrii. Studijní text volně navazuje na výuku paliativní péče v bakalářském studijním programu. Rozšiřuje vědomosti zejména z oblasti koncepce paliativní a hospicové péče a z oblasti thanatologie. Důraz je kladen zejména na specifika poskytování paliativní péče u seniorů. Studenti se seznámí s managementem biologických, psychických, sociálních a duchovních problémů v závěru života seniorů a se základy práce s rodinou terminálně nemocného pacienta.

 

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Výukový text je určen pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Seznamuje se základními etickými pojmy, důraz je kladen na zdravotnickou a ošetřovatelskou etiku. Studenti se seznámí s podstatou etických dilematických situací, historickými kořeny zdravotnické a lékařské etiky, nejdůležitějšími etickými principy v současné zdravotní péči, právními normami a etickými kodexy. Text je doplněn etickými zásadami pro chování a jednání zdravotníků, etickými problémy začátku a konce života. Některé kapitoly jsou určeny pouze pro konkrétní studijní obor (např. Etické minimum pro zdravotní laboranty nebo etika v ošetřovatelství pro všeobecné sestry a porodní asistentky).

 

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 1789x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2017-10-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].