Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (12)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (17)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (13)
Histologie, embryologie (30)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (69)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (21)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (62)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (22)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (12)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (7)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (7)
Vnitřní lékařství (24)
Všeobecné praktické lékařství (12)
Zubní lékařství (43)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak...

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 4921x | publikováno: 25.5.2013

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pre autorov | klíčová slova: e-learning, moodle, e-testovanie, e-teaching, Mefanet | příloh: 1 | zobrazeno: 2689x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 10.5.2013

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Základy farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by studentům pomoci pochopit základní principy charakterizující eliminační procesy prvního a nultého řádu, porozumět pojmům jako jsou eliminační poločas léčiva, clearance, distribuční objem, biologická dostupnost, kumulace léčiva nebo nelineární kinetika, a to s pomocí řady názorných grafů a schémat. V neposlední řadě obsahuje příklady výpočtů některých farmakokinetických parametrů a vzorečky nezbytné pro úspěšné zvládnutí části praktických cvičení z farmakologie.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Kompartment, Eliminační konstanta | příloh: 1 | zobrazeno: 5660x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Biguanidy, Glitazony, Glifloziny | příloh: 1 | zobrazeno: 2727x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: převodní srdeční systém | příloh: 1 | zobrazeno: 5020x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Ultrasonografie | příloh: 1 | zobrazeno: 2373x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 7029x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Lebka a obratle

Lebka a obratle

Výukové materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                                                             

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová animace | příloh: 1 | zobrazeno: 4580x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 17.9.2014

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 6220x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
autor: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: ektopického těhotenství | příloh: 1 | zobrazeno: 3206x | publikováno: 20.3.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 3459x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

Plicní ventilace

Plicní ventilace

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a hrudníku.

                                      

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: dýchací cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyklus | příloh: 1 | zobrazeno: 4265x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 26.2.2015

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Detský hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v dôsledku nadmerného hromadenia mozgomiechového moku vzniká rozšírenie mozgových komôr a zvýšenie vnútrolebkového tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry mozgu. Cieľom drenážnych výkonov u detí s hydrocefalom je zabezpečiť alternatívnu drenáž mozgomiechového moku s následným poklesom vnútrolebkového tlaku a úpravou potenciálne reverzibilných patologických zmien. Úspešná, správne a skoro vykonaná drenážna operácia vytvára základné podmienky na dosiahnutie dobrého výsledného neurologického stavu dieťaťa – bohužiaľ, automaticky ho nezaručuje. Štandardne sa pri indikácii drenážneho výkonu zohľadňuje hlavne klinický obraz dieťaťa a výsledky pomocných zobrazovacích vyšetrení. Včlenenie transkraniálnej dopplerovskej sonografie s neinvazívnym, pri lôžku pacienta dostupným a ľahko opakovateľným, posúdením mozgovej cirkulácie...

 

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea | příloh: 1 | zobrazeno: 6475x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 16.2.2013

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 3854x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013
 

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 4000x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

 

autor: Jiří Podlipný | LF UK Plzeň | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | klíčová slova: konverzní poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 2467x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 9314x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 4642x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 7828x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 1.12.2014

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 10017x | publikováno: 28.3.2013

Kosti a kostní spojení

Kosti a kostní spojení

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová animace | příloh: 2 | zobrazeno: 7819x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 30.10.2017

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o...

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 4404x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvukové vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v rámci preventivní prohlídky, předoperačního vyšetření i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v gynekologii.

 
autor: Pavel Vlasák | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: benigní nalez, maligní nález | příloh: 1 | zobrazeno: 3200x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 9.3.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 3611x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Trávící systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém | příloh: 1 | zobrazeno: 4338x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2014

Ošetrovateľský výskum

Ošetrovateľský výskum

Súbor prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo.

Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s literatúrou (druhy literárnych a iných dokumentov, vybrané zdroje pre ich vyhľadávanie). Klinický odporúčaný postup - definícia, charakteristika, informačné zdroje. Prax založená na dôkazoch, zdroje informácií.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: literatúra, informačné zdroje, klinicky odporúčaný postup | příloh: 3 | zobrazeno: 3625x | publikováno: 18.2.2013 | poslední úpravy: 20.2.2013

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 5975x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej...

 
autor: Katarína Žiaková, Elena Gurková, Radka Šerfelová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: biomedicínsky model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice, Nightingaleovej model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, štandardy | příloh: 11 | zobrazeno: 8623x | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 30.7.2013
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-12-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].