Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (11)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (17)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (10)
Histologie, embryologie (28)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (68)
Imunologie, alergologie (14)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (17)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (21)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (59)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (20)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (11)
Onkologie, radioterapie (26)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (21)
Pneumologie (5)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (7)
Vnitřní lékařství (16)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (42)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Očkování v graviditě

Očkování v graviditě

Stručný přehled očkovacích schémat živými a neživými vakcínami v průběhu celé gravidity. Specifické komplikace a rizika jednotlivých očkovacích látek pro těhotnou i plod.

                                                                                               

 
autor: Jana Landsmanová | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: očkování, imunologická reakce, živá vakcína | příloh: 1 | zobrazeno: 1814x | publikováno: 4.10.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Učebný materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení podľa európskych odporúčaní, možnosti prevencie a oblasti edukácie.

 

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej...

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii | příloh: 5 | zobrazeno: 2999x | publikováno: 22.7.2013 | poslední úpravy: 9.2.2015

Farmakológia oxidu dusnatého

Farmakológia oxidu dusnatého

Skriptá sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. Poskytujú základné informácie o oxide dusnatom (NO), ktorý bol pre svoje účinky vyhlásený „molekulou 20.storočia“. V jednotlivých kapitolách je charakterizovaná syntéza, metabolizmus a mechanizmus účinku tohto mediátora. V ďalších častiach je rozpísaný jeho duálny – fyziologický a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systém, urogenitálny systém a muskuloskeletárny systém). Zaujímavou je aj kapitola zameraná na možnosti detekcie oxidu dusnatého alebo jeho metabolitov, ktorá koncentruje najnovšie poznatky a ponúka prehľad najmodernejších technických riešení a metód detekcie využiteľných aj v klinickej praxi. V poslednej časti skríp sú zosumarizované súčasné možnosti ovplyvnenia homeostázy oxidu...

 
autor: Martina Antošová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: oxid dusnatý, L-arginín, argináza, NO-syntázy, nitráty, inhibítory NO-syntáz | příloh: 3 | zobrazeno: 2156x | publikováno: 8.7.2013 | poslední úpravy: 9.7.2013

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 9628x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 5691x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak...

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 4397x | publikováno: 25.5.2013

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pre autorov | klíčová slova: e-learning, moodle, e-testovanie, e-teaching, Mefanet | příloh: 1 | zobrazeno: 2425x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 10.5.2013

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Základy farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by studentům pomoci pochopit základní principy charakterizující eliminační procesy prvního a nultého řádu, porozumět pojmům jako jsou eliminační poločas léčiva, clearance, distribuční objem, biologická dostupnost, kumulace léčiva nebo nelineární kinetika, a to s pomocí řady názorných grafů a schémat. V neposlední řadě obsahuje příklady výpočtů některých farmakokinetických parametrů a vzorečky nezbytné pro úspěšné zvládnutí části praktických cvičení z farmakologie.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Kompartment, Eliminační konstanta | příloh: 1 | zobrazeno: 4955x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Biguanidy, Glitazony, Glifloziny | příloh: 1 | zobrazeno: 2381x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: převodní srdeční systém | příloh: 1 | zobrazeno: 4421x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Ultrasonografie | příloh: 1 | zobrazeno: 2095x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 6487x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Lebka a obratle

Lebka a obratle

Výukové materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                                                             

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová animace | příloh: 1 | zobrazeno: 3939x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 17.9.2014

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 5287x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015
 

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 6334x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Skripta jsou určena pregraduálním studentům oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k výukovému materiálu „Úvod do preskripce léčivých přípravků“.

Učební text se zabývá předepisováním léčivých individuálně připravovaných léčivých přípravků v rámci vybraných lékových skupin, které jsou rozčleněny do 8 hlavních kapitol. Autorský kolektiv aktualizoval starší vydání skript „Praktická cvičení z farmakologie. Na modelových příkladech provází studenty problematikou preskripce dle aktuálně platného vydání Českého lékopisu vč. doplňků a aktuálních právních norem a prováděcích vyhlášek. Modelové...

 
autor: Jan Juřica, Barbora Říhová, Jana Nováková, Miroslav Turjap, Ondřej Zendulka, Jana Pistovčáková, Eva McCaskey Hadašová, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: preskripce, IPLP, farmakologie, receptura | příloh: 1 | zobrazeno: 7219x | publikováno: 12.8.2013 | poslední úpravy: 9.1.2014

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie.

                       

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická mikroskopie, elektronová mikroskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 2473x | publikováno: 19.7.2013 | poslední úpravy: 6.3.2015

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atlasem. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení.

 
autor: Jana Dumková, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: embryologický atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5007x | publikováno: 24.6.2013 | poslední úpravy: 22.9.2015

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: Kristýna Pěnčíková, Jana Urbanová, Ondřej Peš, Eva Táborská | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: separace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc, tlc | příloh: 4 | zobrazeno: 4735x | publikováno: 30.5.2013

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 3514x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

 

autor: Jiří Podlipný | LF UK Plzeň | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | klíčová slova: konverzní poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 2252x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 8469x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 4215x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 6256x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 1.12.2014

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 9041x | publikováno: 28.3.2013

Kosti a kostní spojení

Kosti a kostní spojení

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová animace | příloh: 2 | zobrazeno: 6646x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 30.10.2017

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o...

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 3809x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvukové vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v rámci preventivní prohlídky, předoperačního vyšetření i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v gynekologii.

 
autor: Pavel Vlasák | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: benigní nalez, maligní nález | příloh: 1 | zobrazeno: 2774x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 9.3.2015
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-04-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].