Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (15)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (2)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (19)
Fyziologie a patologická fyziologie (37)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (11)
Histologie, embryologie (30)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (59)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (16)
Laboratorní diagnostika (7)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (44)
Lékařská informatika a informační věda (18)
Mikrobiologie (8)
Nefrologie (8)
Nelékařské zdravotnické vědy (81)
Neurochirurgie (13)
Neurologie (21)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (15)
Onkologie, radioterapie (25)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (37)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (35)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (8)
Vnitřní lékařství (17)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (38)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 

Traumatológia oka

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Základy mamológie

Základy mamológie

 E-kniha poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne vzdelávanie. Obsahuje základné informácie o anatómii a fyziológii prsnej žľazy, zobrazovacích vyšetreniach prsníkov a intervenčných procedúrach, kapitolu o zápaloch prsníkov, klasifikáciu nádorov prsníkov ako aj princípy ich liečby. Kniha obsahuje bohatú obrazovú dokumentáciu, tabuľky klasifikácií rádiologických, cytologických a histologických nálezov, a.i.

 

 

Duté orgány trávicího systému.

Duté orgány trávicího systému.

Publikace "Duté orgány trávicího systému, pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty" je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z trávicího systému.                                  

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, střevo, žaludek, jícen, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 35x | publikováno: 24.2.2020 | poslední úpravy: 17.3.2020

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Dílo obsahu základní informace o žlazách přidružených k trávicímu systému, jejich mikroskopické fotografie s popisky a jednoduchá schémata.

                                                    

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, játra, žlučník, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 65x | publikováno: 7.2.2020 | poslední úpravy: 11.3.2020

Atlas histologie

Atlas histologie

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Atlas obsahuje mikroskopické fotografie histologických preparátů a jejich popisky.                                                          

                                                  
 

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, atlas, fotografie | příloh: 1 | zobrazeno: 63x | publikováno: 4.2.2020 | poslední úpravy: 24.2.2020

Transkraniálna magnetická stimulácia

Transkraniálna magnetická stimulácia

Táto práca prináša pohľad na základný princíp fungovania TMS pri stimulácii motorického kortexu u človeka. Predkladá možnosti využitia tejto metódy v klinickej praxi pri diagnostike ochorení na úrovni motorického systému (odhalenie subklinického postihnutia na úrovni kortikospinálnych dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby).
Súčasťou práce sú praktické odporúčania, ako správne postupovať pri samotnom vyšetrení motorických evokovaných potenciálov (MEP), ktoré konkrétne parametre má význam u jednotlivých ochorení vyšetrovať, čo by mohlo byť prínosné najmä pre lekárov.
Študenti môžu lepšie pochopiť fungovanie motorického systému u človeka a dozvedia sa o možnosti jeho posúdenia pomocou TMS.
Pre vedeckých pracovníkov práca prináša množstvo podnetných informácií o využití jednotlivých metodík a paradigiem TMS pri skúmaní mozgových funkcií...

 
autor: Monika Turčanová Koprušáková | JLF UK v Martine | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: transkraniálna magnetická stimulácia, TMS | příloh: 4 | zobrazeno: 212x | publikováno: 29.12.2019

Komplexní léčba dekubitů

Komplexní léčba dekubitů

Publikace Komplexní léčba dekubitů je určena jako učební text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se s pacienty s dekubity v rámci své klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně shrnuje současné základní poznatky týkající se klasifikace, tlakových lézí a jejich konzervativní terapie. Důraz je kladen zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost je věnována předoperační přípravě pacienta a prevenci tlakových lézí (dekubitů) ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.

 
autor: Alica Hokynková, Petr Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jakub Holoubek, Filip Černoch | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: dekubitus, proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové plastiky | příloh: 1 | zobrazeno: 163x | publikováno: 11.12.2019 | poslední úpravy: 16.12.2019

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Skripta jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit studenty se základy moderních testů v imunologické buněčné laboratoři, významná část je věnována i novým metodám v alergologické diagnostice. Skripta jsou doplněna i o kapitolu o klinickém využití monoklonálních protilátek; jedná se o velmi moderní směr klinické medicíny, se kterým musí být seznámeni i studenti nelékařských medicínských oborů.

 
autor: Marcela Vlková, Roman Hakl, Zita Chovancová, Julie Štíchová | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: separační metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických stavů | příloh: 1 | zobrazeno: 266x | publikováno: 5.12.2019 | poslední úpravy: 23.3.2020

Vybrané kapitoly z angiológie

Vybrané kapitoly z angiológie

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9.

 
autor: Mária Rašiová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: angiológia, aneuryzma, abdominálna aorta, periférne artérie, trombóza, tromboflebitída, venózna insuficiencia, lymfedém | příloh: 2 | zobrazeno: 265x | publikováno: 20.11.2019 | poslední úpravy: 22.11.2019

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Diabetes mellitus, glifozín | příloh: 1 | zobrazeno: 323x | publikováno: 18.10.2019

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny

Skripta jsou primárně určena pregraduálním studentům v jejich přípravě nejen v rámci chirurgické propedeutiky, ale také SRZ z chirurgie. Jednotlivé kapitoly jsou voleny citlivě v rámci aktuálních potřeb posluchačů všeobecného lékařství. Jednotlivé kapitoly se týkají nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového šoku (patofyziologie, terapie), anestezie u popálených pacientů, inhalačního traumatu, lokální péče u pacientů s popálením, specifika popáleninového úrazu u dětí, infekčních komplikací. Součástí skript jsou také specifické typy poškození integrity kožního krytu – elektrotrauma, chemické trauma, chladové trauma. Prostor je věnován také trvalým následkům po popáleninách, jejich chirurgické a nechirurgické terapii.

 
autor: Břetislav Lipový, Daniela Anderle, Daniel Bartošek, Jana Bartošková, Pavel Brychta, Michaela Gremmelová, Markéta Hanslianová, Jakub Holoubek, Tomáš Kempný, Jozef Klučka, Martina Kosinová, Radomír Mager, Alexandra Mertová, Alice Rádsetoulalová, Filip Raška a další | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: popáleniny, intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekrektomie | příloh: 1 | zobrazeno: 380x | publikováno: 25.9.2019 | poslední úpravy: 21.11.2019

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Cílem výukové podpory je zpřehlednit a rozčlenit perorální enterální polymerní výživu ve formě sippingu s jejími přednostmi a různými indikacemi v klinické praxi. Součástí této publikace je i ukázka edukace pacientů v používání sippingu a rovněž i využití sippingu jako součást jídel zakomponovaných do originálních rozmanitých receptů ve formě polévek, hlavních jídel, dezertů i nápojů.

 
autor: Simona Saibertová, Zlata Kapounová, Petra Juřeníková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: sipping, enterální výživa, edukace, fortifikace stravy | příloh: 1 | zobrazeno: 463x | publikováno: 7.7.2019 | poslední úpravy: 11.7.2019

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy

Hypofýza se nachází v tureckém sedle. Skládá se ze dvou částí – přední (adenohypofýza) a zadní (neurohypofýza). Pomocí stopky se připojuje k hypotalamu. Nad hypofýzou se nachází křížení zrakových nervů (chiasma opticum). Hypotalamo-hypofyzární systém produkuje řadu hormonů, které řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí. Nejčastěji vyskytujícím se nádorem hypofýzy je adenom. Jeno maligní varianta, karcinom, je naštěstí vzácná. Příznaky, kterými se nádor projevuje, závisí na tom, zda je nádor hormonálně aktivní (funkční adenomy) nebo hormonálně inaktivní (afunkční adenomy). Nadprodukce jednotlivých hormonů se projevuje typickými příznaky, např. akromegalie u nadprodukce růstového hormonu u dospělých. Projevit se tak mohou už poměrně malé nádory, označované jako mikroadenomy (do 10 mm). Naopak afunkční adenomy se klinicky většinou manifestují při větší velikosti a označují se...

 
autor: Václav Vybíhal, Karel Máca, Milan Vidlák, Pavel Fadrus, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hypofýza, adenom, mikroadenom, makroadenom, endoskop | příloh: 1 | zobrazeno: 537x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, kdy je dilatace komorového systému doprovázena poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klinické praxe zavedeny funkční testy, které se využívají při diagnostice a předpovědi efektu případné zkratové operace. Používají se nejčastěji tři testy. Tzv. tap test, tj. lumbální punkce s odpuštěním 30-50 ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci....

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 815x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
 

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia stále predstavuje vážne riziko pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od mnohých faktorov, podľa závažnosti je rozdelený na 3 klinické a jedno subklinické – fluorofotometrické štádium. Jednoduchá, neproliferatívna diabetická retinopatia prechádza do štádia pokročilej jednoduchej, tiež neproliferatívnej, pri k torej keď sa vytvárajú na sietnici časti s poškodenou perfúziou. Hypoxická sietnica následne vyvolá neovaskularizáciu, čím proces prejde do proliferatívneho štádia.

 

Ochorenia sietnice

Ochorenia sietnice

Sietnica je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z okolitého sveta. Sietnica má veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú spôsobené práve poruchou v jej cievnom zásobovaní, čím sietnica trpí ischémiou. Najčastejšie získanou príčiny ochorenia sietnice sú hypertenzná retinopatia, diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácie makuly, oklúzie sietnicových ciev, odlúpenia sietnice a mnohé iné.

 
autor: Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sietnica, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars plana vitrektómia, retina, laser, pars plana vitrectomy | příloh: 1 | zobrazeno: 37x | publikováno: 30.3.2020

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie sleduje elektrické projevy srdeční činnosti a je na celém světě uznávaný a více než sto let klinicky prověřený nástroj k diagnostice poruch srdečního rytmu a diagnostice patologie srdečního svalu.                  

                                                                                 

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: Elektrokardiografie | příloh: 1 | zobrazeno: 61x | publikováno: 11.3.2020

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Pozývame Vás sledovať ďalší z našich internistických webinárov na tému Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko už 20.februára 2020 o 19.00. Našimi hosťami sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK- prednosta).

 
autor: Ján Murín, Peter Ponťuch | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Digitálne video | klíčová slova: chronická obličková choroba, kardiovaskulárne riziko | příloh: 1 | zobrazeno: 177x | publikováno: 17.2.2020

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty

 Výukový materiál „Fyziologie pro zdravotní laboranty je určen především studentům studijního oboru „Zdravotní laborant“, ale nejen jim. Je vytvořen se záměrem poskytnout všem studentům se zájmem o fyziologii studijní osnovu s přehledem klíčových slov a vysvětlením základních pojmů. Zároveň dílo obsahuje doplňující otázky a soubor kontrolních otázek, které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Správnost odpovědí si zkontrolujete v přiloženém klíči k otázkám.

 
autor: Eliška Mistrová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie, buňka | příloh: 8 | zobrazeno: 190x | publikováno: 4.2.2020 | poslední úpravy: 10.3.2020

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a mladých lekárov zaradených do špecializačného vzdelávania v gastroenterológii, hepatológii a vnútornom lekárstve. Snahou autorov bolo do určitej miery nahradiť chýbajúcu koncíznu a stručnú učebnicu gastroenterológie a hepatológie pre študentov medicíny, ale zároveň priniesť aj konkrétne, priamo použiteľné informácie pre mladých lekárov na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov.

Dražilová S., Gombošová L., Janičko M., Skladaný Ľ., Veseliny E.: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-838-5.

 
autor: Sylvia Dražilová, Laura Gombošová, Martin Janičko, Ľubomír Skladaný, Eduard Veseliny | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: pažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinická výživa, pečeň | příloh: 2 | zobrazeno: 195x | publikováno: 29.1.2020

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Spoločnými silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo pripraviť skriptá z oftalmológie. Tvorí ich prehľad všeobecnej oftalmológie, vyšetrovacích metód a najzákladnejších očných ochorení a základov ich terapie. Skriptá obsahujú informácie z oftalmológie, ktoré by podľa nášho názoru mal ovládať každý lekár, nie len oftalmológ. Oftalmológia prešla obrovským a rýchlym vývojom v rámci používaných technológii, ako v diagnostike, tak aj v terapii očných chorôb.

 
autor: Peter Žiak, Juraj Halička, Mária Molnárová, | JLF UK v Martine | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: vyšetrovacie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, neuro-oftalmológia, traumatológia oko | příloh: 4 | zobrazeno: 356x | publikováno: 13.12.2019 | poslední úpravy: 17.2.2020

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Výstup projektu KEGA 032 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a projektu KEGA 038 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR.

Skriptá Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie, sú určené pre študentov medicíny, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, obsahujú upravené kapitoly z bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. Slúžia najmä na prípravu poslucháčov na praktické cvičenia z mikrobiológie. Druhé vydanie skrípt je doplnené o prehľadné tabuľky zamerané na charakteristiku jednotlivých mikroorganizmov. Doplnené sú tiež názorné kazuistiky, ktoré sú praktickým príkladom klinickej manifestácie jednotlivých infekčných ochorení a spolu s úlohami na praktické cvičenia, ktoré sú súčasťou jednotlivých kapitol, poskytujú študentom prepojenie teoretických poznatkov s praxou.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mikrobiológia, bakteriológia, virológia, mykológia, parazitológia | příloh: 1 | zobrazeno: 1263x | publikováno: 10.12.2019

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Predložený učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a výberu vhodnej liekovej formy. Toto dielo je v úvodnej časti zamerané na všeobecné pravidlá predpisovania ako hromadne tak aj individuálne pripravovaných liekov. Tieto pravidlá vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy a sú doplnené ukážkovými príkladmi na precvičenie si predpisovania.

 
autor: Martin Kertys, Anežka Kertysová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: liek, lekársky predpis, preskripcia liekov | příloh: 4 | zobrazeno: 394x | publikováno: 24.11.2019

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 490x | publikováno: 7.11.2019

Webináre z internej medicíny

Webináre z internej medicíny

Webová platforma, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-learningu vrátane rýchlej, bezplatnej a interaktívnej formy získavania nových poznatkov, je jedným zo základných predpokladov udržania kroku s modernými trendmi vzdelávania. Tím I. internej kliniky LF UK v spolupráci s organizáciou Academy – Webimed je rád, že Vám túto službu dokáže poskytnúť a srdečne Vás pozýva k sledovaniu internistických webinárov!

 
autor: Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Vnitřní lékařství | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Webinár, interná medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 319x | publikováno: 18.10.2019

Webináre z kardiológie

Webináre z kardiológie

Webová platforma, ktorej cieľom je priblížiť kardiológiu všetkým, ktorí o ňu majú záujem. Napriek veľkému množstvu informácií, ktorými web disponuje, bezplatný prístup ku kvalitnému postgraduálnemu vzdelávaniu v slovenskom jazyku a s možnosťou interaktivity je stále obmedzený. Webimed vznikol, aby túto medzeru vyplnil, a to formou webinárov, webcastov a prednášok určených najmä mladým lekárom, lebo od nich závisí budúcnosť kardiológie na Slovensku.

 
autor: Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: kardiológia, webinár | příloh: 1 | zobrazeno: 346x | publikováno: 24.7.2019 | poslední úpravy: 18.10.2019

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kraniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 650x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu je operace, která se provádí u pacientů s hydrocefalem. I když se jedná o univerzální výkon použitelný u všech typů hydrocefalu, používá se především u komunikujícího (neobstrukčního) hydrocefalu, protože u pacientů s obstrukčním hydrocefalem se preferuje endoskopické ošetření. Principem je zavedení ventrikulárního katétru do komorového systému. Ten je pak napojen na ventil, který reguluje odtok mozkomíšního moku z nitrolebí. Nejčastěji bývá umístěn za uchem. Z druhého konce ventilu pak vede peritoneální katétr, který je zaveden do dutiny břišní, kde se nadbytečný mok vstřebává.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, komunikující hydrocefalus, shunt, ventrikuloperitoneální shunt | příloh: 1 | zobrazeno: 893x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a minimálními komplikacemi. Principem je provedení stomie (otvoru) pomocí endoskopu na spodině třetí komory v oblasti tzv. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstrukce v komorovém systému.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, endoskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 1015x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-04-07]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].