Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (16)
Anatomie (29)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (13)
Biologie (9)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (2)
Endokrinologie, metabolismus (2)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (5)
Farmakologie (22)
Fyziologie a patologická fyziologie (40)
Gastroenterologie, hepatologie (16)
Geriatrie (4)
Hematologie (11)
Histologie, embryologie (31)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (61)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (19)
Laboratorní diagnostika (7)
Lékařská etika a právo (5)
Lékařská genetika (6)
Lékařská chemie a biochemie (44)
Lékařská informatika a informační věda (19)
Mikrobiologie (9)
Nefrologie (8)
Nelékařské zdravotnické vědy (82)
Neurochirurgie (9)
Neurologie (21)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (16)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (33)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (24)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (37)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (24)
Radiologie a zobrazovací metody (37)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (10)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (9)
Vnitřní lékařství (19)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (40)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Toxikológia – vybrané kapitoly 2. doplnené vydanie

Druhé doplnené vydanie vysokoškolských skrípt Toxikológia – vybrané kapitoly sme sa snažili pripraviť ako stručný a prehľadný materiál určený pre výučbu študentov všeobecného a zubného lekárstva. Veríme, že doplnené skriptum v ucelenejšej forme poskytne chýbajúce informačné zdroje potrebné pri štúdiu vnútorného, zubného a pracovného lekárstva a súčasne bude nápomocné všetkým lekárom v praxi pri diagnostike a liečbe vybraných akútnych a chronických intoxikácií.

 
autor: Oto Osina, Jurina Sadloňová | JLF UK v Martine | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: toxikológia, intoxikácia | příloh: 4 | zobrazeno: 172x | publikováno: 16.3.2021

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť, mentorkám zapojeným do profesionálnej prípravy sestier, frekventantom špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania na prehĺbenie poznatkov, tréningu zručností v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a výberu intervencií v zhode so súčasnými poznatkami a kompetenciami sestier.
Učebnica vychádza z dlhoročných pedagogických a výskumných aktivít autorského kolektívu a tiež zo skúseností z prípravy elektronických učebníc. Použité ošetrovateľské diagnózy sú uvedené so súhlasom NANDA-International.
Veríme, že naše pedagogické dielo umožní rozšíriť prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania v klinických predmetoch o trénovanie kritického a klinického myslenia,...

 
autor: Martina Tomagová, Katarína Žiaková a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľská diagnostika | příloh: 4 | zobrazeno: 386x | publikováno: 2.3.2021

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

LIVE webinár 17.2.2021 o 19:00.
Ďalší webinár zo série Internej medicíny. Tentoraz o SGLT2 inhibítoroch.

SGLT2 inhibítory sa "narodili" ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný kardiovaskulárny i renálny liečebný benefit (najmä pre systolické zlyhávanie a chronickú obličkovú chorobu) a dnes "opúčťajú" arému diabetológie a penetrujú i do oblasti kardiológie a nefrológie. Sú to teda jedinečné lieky.

 
autor: Ján Murín, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Diabetologie, dietetika | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: SGLT2 inhibítor, diabetik, nediabetik | příloh: 1 | zobrazeno: 144x | publikováno: 12.2.2021

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia

Kniha je primárne určená študentom prvých ročníkov vysokých škôl, ale je vhodná pre každého, kto sa potrebuje učiť. Študenti si v nej nájdu základné princípy učenia sa, ako si vedomosti uchovať, ako sa koncentrovať, neplytvať časom, nestresovať sa pred testom, či skúškou a mnoho iných praktických rád. Osvojením si jednoduchých poznatkov sa bude študent schopný učiť sa efektívne s princípmi mozgovo-kompatibilného učenia tak, aby si v čo najkratšom čase osvojil čo najviac informácií s maximálnou retenciou, t. j. s minimálnym zabúdaním.

Adriana Boleková a kol.: Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-898-9.

 
autor: Adriana Boleková, Desanka Výbohová, Gabriela Hešková, Dagmar Breznoščáková, Milana Kovaničová, Eva Feketeová, Květuše Lovásová, Ingrid Hodorová, Silvia Rybárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Ostatní | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: mozog, stres, pamäť, motivácia, spánok, študent, efektívne učenie | příloh: 1 | zobrazeno: 377x | publikováno: 3.2.2021 | poslední úpravy: 15.3.2021

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.

Tieto učebné texty slúžia na pochopenie základných princípov chemických a fyzikálnochemických metód, ktoré sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva. Mali by poskytnúť základnú orientáciu v zložitej problematike javov a procesov, ktorými sa získava požadovaná informácia o skúmaných zložkách. Taktiež by mali objasniť postupy laboratórií na zavedenie nových metód a ich činnosti, ktoré po zavedení metód vykonávajú na dosiahnutie čo najpresnejších a najreprezentatívnejších výsledkov skúšania. Keďže súčasťou laboratórnych analýz je tiež zmyslové posudzovanie vody, potravín a kozmetických výrobkov, časť študijného materiálu sa v stručnosti zaoberá aj problematikou senzorickej analýzy a možnosťou jej využitia vo verejnozdravotníckej praxi.

 

 
autor: Jela Čajdová | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné a pracovné prostredie | příloh: 4 | zobrazeno: 280x | publikováno: 7.1.2021

Forenzná patológia srdca a ciev

Forenzná patológia srdca a ciev

Predkladaná publikácia predstavuje prvý učebný text s tématikou forenznej kardiopatológie a náhlej srdcovej smrti na Slovensku. Cieľom tohto vysokoškolského učebného textu je ponúknuť zrozumiteľný a ucelený pohľad na aktuálne poznatky patológie srdca a zároveň objasniť princípy a príčiny náhlej srdcovej smrti. Zámerom autorského kolektívu bolo zdôrazniť klinicko-patologické a súdno-lekárske osobitosti uvedenej problematiky. Učebný text je prioritne určený poslucháčom lekárskych fakúlt, ktorý majú záujem o rozšírenie a doplnenie si odborných poznatkov z oblasti súdneho lekárstva a patológie srdcovo-cievneho systému. Celkovo je však text zostavený a koncipovaný tak, aby súčasne umožňoval jeho flexibilné použitie aj v iných príbuzných, klinicky zameraných lekárskych disciplínach (kardiológia, angiológia, kardiochirurgia, traumatológia, športová medicína). Uvedená publikácia je teda aj odporúčaným a...

 
autor: Martin Janík, Jozef Krajčovič, Ľubomír Straka, František Novomeský | JLF UK v Martine | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: forenzná patológia srdca, forenzná patológia ciev | příloh: 4 | zobrazeno: 312x | publikováno: 7.1.2021

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 232x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 74x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Ve třech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z podbřišku a gracilis lalokem z vnitřní strany stehna) a rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy. Všechna videa demonstrují předoperační stav, detailně okomentovaný průběh operace i výsledný pooperační stav.

 
autor: Tomáš Kempný, Jakub Holoubek, Martin Knoz, Břetislav Lipový | LF MU | disciplína: Anatomie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce palce, přenos prstu z nohy na ruku | příloh: 3 | zobrazeno: 375x | publikováno: 3.11.2020 | poslední úpravy: 10.11.2020

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve

Učebný text je určený pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov ošetrovateľstva, tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté na základe potrieb školskej dokumentácie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a splnenia kritérií pre ich výber (napr. validita nástroja). Text je členený na dve kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súbor deviatich hodnotiacich nástrojov. Každý hodnotiaci nástroj obsahuje jeho stručný opis, vlastný nástroj a manuál k jeho vyplneniu, skórovaniu a následnej interpretácii. Druhú kapitolu tvorí súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu techniku a manuál k jej interpretácii. Učebný text je doplnený prehľadom domácich a zahraničných zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve | příloh: 4 | zobrazeno: 506x | publikováno: 6.10.2020

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I

Predkladaná učebnica sa zaoberá problematikou detskej neurochirurgie, ktorá má, v porovnaní s neurochirurgiou dospelých, svoje špecifiká. Čitateľovi ponúka k štúdiu vybrané témy z detskej neurochirurgie. Zaoberá sa detským hydrocefalom, kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi defektami neurálnej trubice aintrakraniálnymi arachnoidálnymi cystami. Rozdelenie textu do jednotlivých kapitol ponúka čitateľovi možnosť zamerať sa na informácie, ktoré sú pre neho aktuálne potrebné. Text je doplnený množstvom tabuliek, obrázkov a schém. Cieľom učebného textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom postgraduálneho štúdia nové poznatky v detskej neurochirurgii, ktoré sa uplatňujú v klinickej praxi.

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

"Nové trendy a perspektívy v histológii VI" predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže vyvolať prvý impulz pre vzájomnú užitočnú spoluprácu.
 

 
autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: morfológia, histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 511x | publikováno: 17.6.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost sympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících sympatikus. 

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové weby, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta blokátory | příloh: 1 | zobrazeno: 460x | publikováno: 11.6.2020

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. století. Cílem paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kompetencí. Její základy by měli budoucí lékaři získat již během pregraduálního studia na lékařské fakultě. E-learning Paliativní péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však být užitečný i mladým lékařům a sestrám.

 
autor: Ondřej Sláma, Tereza Vafková | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Farmakologie, Geriatrie, Lékařská etika a právo, Onkologie, radioterapie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, E-learning | klíčová slova: paliativní péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti | příloh: 1 | zobrazeno: 905x | publikováno: 19.5.2020 | poslední úpravy: 17.6.2020

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Jan Rybář, Sekáč Juraj, LF UK | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: glaukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tonometer | příloh: 2 | zobrazeno: 873x | publikováno: 11.5.2020
 

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Vysokoškolský učebný text Viscerálna patológia cievneho pôvodu predstavuje študentom medicíny problematikou chirurgickej liečby ochorení arteriálneho systému brušnej dutiny od aneuryziem abdominálnej aorty, obliterujúcich ochorení aorty a jej vetiev s možnosťami chirurgickej, endovaskulárnej aj hybridnej liečby. Tiež sa venuje akútnej aj chronickej viscerálnej ischémii, ischémii hrubého čreva po aortálnych rekonštrukciách a manažmentu kompresívnych intraabdominálnych syndrómov.

Peter Berek: Viscerálna patológia cievneho pôvodu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2021, ISBN 978-80-8152-976-4.

 
autor: Peter Berek | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: aorta, aneuryzmy, viscerálna ischémia | příloh: 1 | zobrazeno: 72x | publikováno: 15.3.2021 | poslední úpravy: 17.3.2021

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

V ďalšom semestri opäť otvárame ďalšie kurzy pre lekárov, študentov a vedcov.

Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projektu sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej realizácie každého vedeckého projektu.

Začiatok 15.marec 2021

Prihlasovanie:
https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9

 
autor: Iveta Waczulíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam, Elearningové kurzy | klíčová slova: Biomedicínska štatitstika | příloh: 3 | zobrazeno: 107x | publikováno: 21.2.2021 | poslední úpravy: 22.2.2021

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

Tento soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z oblasti neurochirurgie. Jedná se o operační techniku (základní výkony v neurochirurgii), trepanaci chronického subdurálního hematomu, endoskopickou ventrikulostomii třetí komory, funkční testy u normotenzního hydrocefalu, implantaci ventrikuloperitoneálního shuntu, transnazální exstirpaci adenomu hypofýzy, awake kranitomii (operace nádoru mozku s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvácení z mozkového aneuryzmatu a ošetření piální arteriovenózní malformace mozku.

 
autor: Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka, Vilém Juráň, Marek Sova, Eduard Neuman, Ondřej Navrátil, Karel Máca, Karel Svoboda, Milan Vidlák, Kateřina Procházková, Milena Košťálová, Andrea Doleželová | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: arterivenózní malformace, subarachnoidální krvácení, aneuryzma, clipping, coiling, awake resekce, kraniotomie, subdurální hematom, zevní komorová drenáž, hypofýza, adenom, mikroadenom, makroadenom, hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, trepanace | příloh: 9 | zobrazeno: 249x | publikováno: 9.2.2021 | poslední úpravy: 17.2.2021

Základy klinickej neurogastroenterológie

Základy klinickej neurogastroenterológie

Predkladaná učebnica je venovaná základom klinickej neurogastronterológie. Ide o časť gastroenterológie, ktorá sa dramaticky vyvíja, a to na poli patofyziológie, diagnostiky aj terapie. Poruchami a ochoreniami prezentovanými v učebných textoch trpí veľká časť populácie. Pacienti sa vyskytujú nielen v gastroenterologických, ale aj v internistických a chirurgických ambulanciách a je pravdepodobné, že lekári všetkých odborností s nimi prichádzajú do kontaktu.
Pedagogické dielo vzniklo na základe dopytu študentov v pregraduálnej príprave, ale aj postgraduálnych študentov v špecializačnej príprave v odbore gastroenterológia. Aktuálne poznatky v problematike totiž nie sú rozpracované v žiadnej inej slovenskej publikácii. Autori sa usilovali prispôsobiť obsah a hĺbku okruhov práve potrebám študentov.
 

 
autor: Peter Bánovčin, Martin Ďuriček, Peter Lipták | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinická neurogastroenterológia | příloh: 4 | zobrazeno: 439x | publikováno: 20.1.2021

Peritoneálna dialýza u detí

Liečba nahradzajúca funkciu obličiek nie je len procedúra očisťovania krvi. Je to komplexná špecializovaná starostlivosť o pacienta s obličkovým zlyhávaním. Prináša so sebou množstvo zložitých lekárskych, sociálnych, ale aj etických otázok. Peritoneálna dialýza je jednou z možností tejto liečby. Problematike dialzyčanej liečby a konkrétne peritoenálnej dialýze sa v učebniciach pediatrie venuje len okrajovo. Predkladaná publikácia je preto snahou priblížiť túto liečbu v čo najucelenejšom pohľade predovšetkým študentom medicíny ale samozrejme aj pediatrom prvého kontaktu a ostatným lekárom.

 
autor: Miroslava Brndiarová | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: peritoneálna dialýza | příloh: 4 | zobrazeno: 233x | publikováno: 7.1.2021

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 242x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 10.2.2021

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Publikace se zabývá zejména bezpečnosti na operačním sále zvláště pak postupy, bez kterých by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této problematice neustálou pozornost. Na tento text je možné pohlížet jako na doplnění ke stávajícím publikacím. I když je problematika bezpečné práce na operačních sálech zmiňovaná v celé řadě publikací různými autory, tak některé kapitoly jsou v nich zmíněny spíše okrajově nebo jsou zaměřeny spíše na bezpečnost u pacientů. Bezpečnost z pohledu personálu je tam opomíjena. V publikaci vycházíme ze základních cílů WHO, které se k dané problematice vztahují. Zároveň jsou zde zmiňovány i resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. Publikace je rozdělena do 13 kapitol zabývajících se bezpečnou chirurgickou péčí, bezpečným používáním radiologických, elektrochirurgických přístrojů, laserů, postupem při...

 

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Cieľom týchto učebných textov bolo priniesť prehľad najnovších poznatkov o patofyziologických zmenách pri ARDS a v nadväznosti na informácie o rozdieloch medzi priamym a nepriamym ARDS aj na možnosti diagnostiky týchto subtypov ARDS pomocou rôznych biomarkerov.
Autori predpokladajú, že vzhľadom na komplexné a prehľadné spracovanie problematiky budú uvedené učebné texty prínosom pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štúdia a lekárom v oblasti respirológie a intenzívnej medicíny.

 
autor: Daniela Mokrá, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne | příloh: 4 | zobrazeno: 394x | publikováno: 16.11.2020

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 386x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

 

Vysokoškolská učebnica vznikla sumarizáciou a analýzou najnovších svetových odporúčaní, publikovaných a aj doteraz nepublikovaných prác, videokonferencií a konferenčných hovorov, klinických správ a kazuistík z najviac postihnutých oblastí (Čína, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, USA a ďalších...). V publikácii sú zahrnuté najnovšie odporúčania našich európskych a svetových odborných spoločností (napr.ESPNIC, ESCIM, WFPICCS, ESA a ďalších).
Mnohé z publikovaných údajov pochádzajú zo skúseností a analýz dospelých aj detských intenzivistov a anestéziológov. Tieto informácie nám v súčasnej dobe prinášajú neoceniteľné informácie a pomoc. Vysokoškolská učebnica je určená pre lekárov a sestry, ktorí sa počas pandémie starajú o kriticky chorých detských aj dospelých COVID-19 pacientov. Okrem toho je vhodná aj pre študentov medicíny v rámci pregraduálneho štúdia.

 

 
autor: Slavomír Nosáľ | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: COVID-19, SARS CoV-2 | příloh: 3 | zobrazeno: 580x | publikováno: 6.10.2020

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 658x | publikováno: 24.8.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost parasympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících parasympatikus.

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, parasympatomimetika | zobrazeno: 461x | publikováno: 11.6.2020

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace ...

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 694x | publikováno: 10.6.2020

Vybrané kapitoly v kardiológií

Vybrané kapitoly v kardiológií

Kardiológia sa považuje za „kráľovnú“ internej medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou úmrtí, chorobnosti aj hospitalizácií. V posledných rokoch došlo v oblasti kardiológie k mohutnému rozmachu diagnostických zobrazovacích metód, ako aj invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby. Kardiológia má dnes už množstvo subšpecializácií a certifikovaných výkonov.
 

 
autor: Eva Goncalvesová, Ondrej Beňačka, Marcela Danková, Martin Chudý, Peter Lesný, Milan Luknár, Anna Vachulová, Ivan Vranka, Dominika Šimková | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Kardiológia, Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, Hypertenzia, Fibrilácia predsiení | příloh: 18 | zobrazeno: 3022x | publikováno: 15.5.2020 | poslední úpravy: 22.1.2021

Fyziologie smyslů

Fyziologie smyslů

Receptor reaguje na příslušný podnět změnou membránového napětí, označovanou jako generátorový (GP) nebo též receptorový potenciál (RP). Ten má charakter depolarizace (membránové napětí je méně negativní) nebo hyperpolarizace (membránové napětí je více negativní). Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik akčního potenciálu (AP) na aferentním nervu, který se šíří do CNS.

 
autor: Jitka Švíglerová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie smyslů | příloh: 1 | zobrazeno: 359x | publikováno: 6.5.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].