Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (16)
Anatomie (29)
Anesteziologie a intenzivní medicína (11)
Biofyzika (13)
Biologie (9)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (3)
Endokrinologie, metabolismus (3)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (6)
Farmakologie (22)
Fyziologie a patologická fyziologie (40)
Gastroenterologie, hepatologie (17)
Geriatrie (4)
Hematologie (11)
Histologie, embryologie (32)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (61)
Imunologie, alergologie (16)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (19)
Laboratorní diagnostika (7)
Lékařská etika a právo (5)
Lékařská genetika (7)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (19)
Mikrobiologie (9)
Nefrologie (8)
Nelékařské zdravotnické vědy (84)
Neurochirurgie (10)
Neurologie (21)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (16)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (33)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (25)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (37)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (24)
Radiologie a zobrazovací metody (37)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (10)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (9)
Vnitřní lékařství (19)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (41)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo 1 sa vyučuje v zimnom semestri 6. ročníka študijného programu zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu 18 hod. prednášok a 72 hod. klinickej praxe. Kurz je ukončený zápočtom s hodnotením 4 ECTS kredity.                                                                             

 
autor: Peter Stanko | LF UK v Bratislave | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ortopedické zubné lekárstvo | příloh: 1 | zobrazeno: 7x | publikováno: 26.10.2021

Ochorenia prsníka

Ochorenia prsníka

Ochorenia prsníka sú širokou skupinou benígnych a malígnych ochorení, ktorými sa zaoberá úzko špecializovaný odbor medicíny s názvom mamológia (synonymum senológia, z francúzskeho „sein“ - prsník). Ide o komplexný medicínsky problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Na modernej diagnostike a liečbe sa podieľajú chirurg, gynekológ, rádiológ, patológ, lekár nukleárnej medicíny, klinický onkológ, rádioterapeut, plastický chirurg, psychológ, rehabilitační pracovníci a ošetrovateľský personál. Najzávažnejším ochorením z tejto skupiny je rakovina prsníka. Napriek pokrokom v medicíne, osvete a skríningovým programom zomrie ročne na Slovensku viac ako 300 žien, ktoré by pri včasnom záchyte ochorenia mali šancu na vyliečenie. Úspešné zvládnutie karcinómu prsníka si vyžaduje multimodálny prístup a úzku spoluprácu zúčastnených odborníkov, ako aj pacienta. Táto publikácia obsahuje komplexne...

 
autor: Marek Smolár | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ochorenia prsníka | příloh: 4 | zobrazeno: 275x | publikováno: 30.8.2021 | poslední úpravy: 23.9.2021

Výživa dětí

Výživa dětí

Skripta jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena studentům lékařských fakult, nutričním terapeutům, nemocničním pediatrům a praktickým lékařům pro děti a dorost. Zabývají se otázkou výživy zdravých a nemocných dětí z pohledu současných trendů v medicíně v širších souvislostech. Zahrnují hodnocení výživového stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace intervenční výživy. Ukazují možnosti diagnostiky a terapie v ambulantní i nemocniční léčbě.

 

Vybrané kapitoly z primárnej ošetrovateľskej starostlivosti

Primárna zdravotná starostlivosť je základnou dostupnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá predstavuje pre klienta, rodinu a komunitu nielen prvú úroveň kontaktu so zdravotníckym systémom, ale aj dlhodobý kontinuálny prístup. Do popredia sa dostáva neustále zvyšujúcim sa výskytom civilizačných ochorení. Zahŕňa všetky aktivity zamerané na zníženie výskytu, intenzity a dôsledkov potenciálneho ochorenia alebo poškodenia zdravia príslušnej populácie v budúcnosti. Najkritickejším momentom pri postoji k zlepšovaniu zdravia je nedostatočná informovanosť širokých vrstiev obyvateľstva. Prekonať to znamená sústrediť úsilie na informovanie verejnosti o nových poznatkoch v prevencii najmä civilizačných ochorení, ovplyvnení dedičnej predispozície na určité choroby a úprave životného štýlu.
Učebný text je určený pre študentov pregraduálneho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, špecializačného štúdia v...

 
autor: Radka Kurucová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: primárna ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 4 | zobrazeno: 312x | publikováno: 9.6.2021

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne

Predložená učebnica pre lekárske a zdravotnícke odbory je unikátny, doplnkový študijný materiál, ktorej cieľom je spestriť a rozšíriť možnosti výučby a štúdia odborov urgentná medicína a anestéziológia a intenzívna medicína. Obsahuje 13 unikátnych virtuálnych pacientov, v ktorých je možné trénovať rozhodovanie a algoritmické myslenie. Schopnosť zachovať si systematický postup a algoritmické myslenie v stresových podmienkach je súčasťou nevyhnutných netechnických zručností každého zdravotníckeho pracovníka a vyžaduje si opakovaný tréning v simulovaných podmienkach.

 
autor: Denisa Osinová | JLF UK v Martine | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: virtuálni pacienti, urgentná medicína | příloh: 3 | zobrazeno: 479x | publikováno: 24.5.2021

Toxikológia – vybrané kapitoly 2. doplnené vydanie

Druhé doplnené vydanie vysokoškolských skrípt Toxikológia – vybrané kapitoly sme sa snažili pripraviť ako stručný a prehľadný materiál určený pre výučbu študentov všeobecného a zubného lekárstva. Veríme, že doplnené skriptum v ucelenejšej forme poskytne chýbajúce informačné zdroje potrebné pri štúdiu vnútorného, zubného a pracovného lekárstva a súčasne bude nápomocné všetkým lekárom v praxi pri diagnostike a liečbe vybraných akútnych a chronických intoxikácií.

 
autor: Oto Osina, Jurina Sadloňová | JLF UK v Martine | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: toxikológia, intoxikácia | příloh: 4 | zobrazeno: 514x | publikováno: 16.3.2021

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť, mentorkám zapojeným do profesionálnej prípravy sestier, frekventantom špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania na prehĺbenie poznatkov, tréningu zručností v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a výberu intervencií v zhode so súčasnými poznatkami a kompetenciami sestier.
Učebnica vychádza z dlhoročných pedagogických a výskumných aktivít autorského kolektívu a tiež zo skúseností z prípravy elektronických učebníc. Použité ošetrovateľské diagnózy sú uvedené so súhlasom NANDA-International.
Veríme, že naše pedagogické dielo umožní rozšíriť prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania v klinických predmetoch o trénovanie kritického a klinického myslenia,...

 
autor: Martina Tomagová, Katarína Žiaková a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľská diagnostika | příloh: 4 | zobrazeno: 883x | publikováno: 2.3.2021

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

LIVE webinár 17.2.2021 o 19:00.
Ďalší webinár zo série Internej medicíny. Tentoraz o SGLT2 inhibítoroch.

SGLT2 inhibítory sa "narodili" ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný kardiovaskulárny i renálny liečebný benefit (najmä pre systolické zlyhávanie a chronickú obličkovú chorobu) a dnes "opúčťajú" arému diabetológie a penetrujú i do oblasti kardiológie a nefrológie. Sú to teda jedinečné lieky.

 
autor: Ján Murín, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Diabetologie, dietetika | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: SGLT2 inhibítor, diabetik, nediabetik | příloh: 1 | zobrazeno: 589x | publikováno: 12.2.2021

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia

Kniha je primárne určená študentom prvých ročníkov vysokých škôl, ale je vhodná pre každého, kto sa potrebuje učiť. Študenti si v nej nájdu základné princípy učenia sa, ako si vedomosti uchovať, ako sa koncentrovať, neplytvať časom, nestresovať sa pred testom, či skúškou a mnoho iných praktických rád. Osvojením si jednoduchých poznatkov sa bude študent schopný učiť sa efektívne s princípmi mozgovo-kompatibilného učenia tak, aby si v čo najkratšom čase osvojil čo najviac informácií s maximálnou retenciou, t. j. s minimálnym zabúdaním.

Adriana Boleková a kol.: Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-898-9.

 
autor: Adriana Boleková, Desanka Výbohová, Gabriela Hešková, Dagmar Breznoščáková, Milana Kovaničová, Eva Feketeová, Květuše Lovásová, Ingrid Hodorová, Silvia Rybárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Ostatní | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: mozog, stres, pamäť, motivácia, spánok, študent, efektívne učenie | příloh: 1 | zobrazeno: 613x | publikováno: 3.2.2021 | poslední úpravy: 15.3.2021

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.

Tieto učebné texty slúžia na pochopenie základných princípov chemických a fyzikálnochemických metód, ktoré sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva. Mali by poskytnúť základnú orientáciu v zložitej problematike javov a procesov, ktorými sa získava požadovaná informácia o skúmaných zložkách. Taktiež by mali objasniť postupy laboratórií na zavedenie nových metód a ich činnosti, ktoré po zavedení metód vykonávajú na dosiahnutie čo najpresnejších a najreprezentatívnejších výsledkov skúšania. Keďže súčasťou laboratórnych analýz je tiež zmyslové posudzovanie vody, potravín a kozmetických výrobkov, časť študijného materiálu sa v stručnosti zaoberá aj problematikou senzorickej analýzy a možnosťou jej využitia vo verejnozdravotníckej praxi.

 

 
autor: Jela Čajdová | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné a pracovné prostredie | příloh: 4 | zobrazeno: 533x | publikováno: 7.1.2021

Forenzná patológia srdca a ciev

Forenzná patológia srdca a ciev

Predkladaná publikácia predstavuje prvý učebný text s tématikou forenznej kardiopatológie a náhlej srdcovej smrti na Slovensku. Cieľom tohto vysokoškolského učebného textu je ponúknuť zrozumiteľný a ucelený pohľad na aktuálne poznatky patológie srdca a zároveň objasniť princípy a príčiny náhlej srdcovej smrti. Zámerom autorského kolektívu bolo zdôrazniť klinicko-patologické a súdno-lekárske osobitosti uvedenej problematiky. Učebný text je prioritne určený poslucháčom lekárskych fakúlt, ktorý majú záujem o rozšírenie a doplnenie si odborných poznatkov z oblasti súdneho lekárstva a patológie srdcovo-cievneho systému. Celkovo je však text zostavený a koncipovaný tak, aby súčasne umožňoval jeho flexibilné použitie aj v iných príbuzných, klinicky zameraných lekárskych disciplínach (kardiológia, angiológia, kardiochirurgia, traumatológia, športová medicína). Uvedená publikácia je teda aj odporúčaným a...

 
autor: Martin Janík, Jozef Krajčovič, Ľubomír Straka, František Novomeský | JLF UK v Martine | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: forenzná patológia srdca, forenzná patológia ciev | příloh: 4 | zobrazeno: 642x | publikováno: 7.1.2021

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 435x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 224x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Ve čtyřech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z podbřišku a gracilis lalokem z vnitřní strany stehna), rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy a odběr volné vaskularizované fibuly. Videa demonstrují předoperační stav, detailně okomentovaný průběh operace i výsledný pooperační stav.

 
autor: Tomáš Kempný, Jakub Holoubek, Martin Knoz, Břetislav Lipový | LF MU | disciplína: Anatomie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce palce, přenos prstu z nohy na ruku | příloh: 4 | zobrazeno: 787x | publikováno: 3.11.2020 | poslední úpravy: 16.9.2021

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve

Učebný text je určený pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov ošetrovateľstva, tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté na základe potrieb školskej dokumentácie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a splnenia kritérií pre ich výber (napr. validita nástroja). Text je členený na dve kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súbor deviatich hodnotiacich nástrojov. Každý hodnotiaci nástroj obsahuje jeho stručný opis, vlastný nástroj a manuál k jeho vyplneniu, skórovaniu a následnej interpretácii. Druhú kapitolu tvorí súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu techniku a manuál k jej interpretácii. Učebný text je doplnený prehľadom domácich a zahraničných zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve | příloh: 4 | zobrazeno: 839x | publikováno: 6.10.2020
 

Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov

Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov

Predkladané vysokoškolské skriptá opisujú základné vlastnosti laboratórnych vyšetrení, procesy spracovania biologického materiálu, princípy používaných analytických metód a získavania laboratórnych výsledkov v klinicko-biochemickom laboratóriu. Publikácia obsahuje celkovo viac ako 90 cielených otázok a odpovedí, 39 ilustrácií, 4 tabuľky a 29 detailne spracovaných anonymných výsledkových listov laboratórnych vyšetrení. Detailná analýza klinicko-biochemických nálezov je smerovaná k rozvíjaniu praktických zručností vo vzťahu k indikácii biochemických vyšetrení a správnej interpretácii výsledkov. Cieľovou skupinou čitateľov sú predovšetkým študenti (resp. absolventi) všeobecného lekárstva, pričom zvládnutie prezentovanej problematiky by malo viesť k zlepšeniu kvality spolupráce klinikov s laboratóriom.

 
autor: Daniel Čierny | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinicko-biochemické vyšetrenia | příloh: 4 | zobrazeno: 247x | publikováno: 7.10.2021

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 20 vedeckých článkov. Všetky články súvisia rôznym spôsobom s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na spoločnú spoluprácu a vedecké aktivity.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: morfológia, histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 278x | publikováno: 24.6.2021

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie chrbtice je v súčasnosti najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti u dospelej populácie. Postihuje všetky časti pohybového segmentu chrbtice – medzistavcovú platničku, stavcové telá, intervertebrálne kĺby, väzy a môže spôsobovať neurologické komplikácie. Postihuje všetky pohybové segmenty chrbtice. Najviac sú postihnuté najpohyblivejšie úseky chrbtice – krčný a bedrový úsek, v hrudnej chrbtici je postihnutie menej časté.

 
autor: René Opšenák | JLF UK v Martine | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice | příloh: 4 | zobrazeno: 336x | publikováno: 9.6.2021

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Předkládaný studijní text shrnuje aktuální poznatky o epidemiologii, rizikových faktorech, klinické symptomatologii, diagnostice a léčbě většiny známých onkologických onemocnění včetně nádorů dětského věku a hematologických malignit. V obecné části jsou rovněž diskutovány mechanismy vzniku a vývoje nádorového onemocnění, histopatologie nádorů, hereditární nádorové syndromy, dostupné modality lokální i systémové onkologické léčby a řešení její toxicity, principy paliativní péče a v neposlední řadě i komunikační a psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné. Zvláštní důraz je kladen na akutní stavy v onkologii a možnosti jejich řešení. Svým rozsahem text pokrývá většinu informací požadovaných ke složení zkoušky z předmětu Klinická onkologie na LF MU v Brně.

 
autor: Igor Kiss, Radim Němeček, Michael Doubek, Rostislav Vyzula a kol. | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, radioterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 12830x | publikováno: 7.6.2021 | poslední úpravy: 15.6.2021

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

V rámci projektu v programu: Fond rozvoje MU (MUNI/FR/1074/2019) byly pořízeny audiovizuální nahrávky, které seznamují studenty s procesem péče o pacienta na Centrálních operačních sálech FN Brno. Tematické zaměření audiovizuálních nahrávek: vstup a výstup personálu a stážistů na Centrální operační sály, vstup a výstup pacienta na Centrální operační sál, překlad pacienta s prokázanou infekcí (pacient s bariérovým režimem) na Centrální operační sály, poloha pacienta na operačním stole před operačním výkonem, příprava instrumentária k operačnímu výkonu, příprava operačního pole a rouškování pacienta, péče o pacienta na dospáváním pokoji, zdravotnická dokumentace perioperační péče.

 
autor: Alena Pospíšilová, Jaroslava Jedličková, Jaroslav Winkler, Iva Šilerová, Miluše Menzenská, Pavel Kůřil | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: operační sál, příprava operačního pole, rouškování, příprava instrumentária | příloh: 8 | zobrazeno: 393x | publikováno: 15.4.2021 | poslední úpravy: 27.4.2021

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Vysokoškolský učebný text Viscerálna patológia cievneho pôvodu predstavuje študentom medicíny problematikou chirurgickej liečby ochorení arteriálneho systému brušnej dutiny od aneuryziem abdominálnej aorty, obliterujúcich ochorení aorty a jej vetiev s možnosťami chirurgickej, endovaskulárnej aj hybridnej liečby. Tiež sa venuje akútnej aj chronickej viscerálnej ischémii, ischémii hrubého čreva po aortálnych rekonštrukciách a manažmentu kompresívnych intraabdominálnych syndrómov.

Peter Berek: Viscerálna patológia cievneho pôvodu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2021, ISBN 978-80-8152-976-4.

 
autor: Peter Berek | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: aorta, aneuryzmy, viscerálna ischémia | příloh: 1 | zobrazeno: 222x | publikováno: 15.3.2021 | poslední úpravy: 17.3.2021

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

V ďalšom semestri opäť otvárame ďalšie kurzy pre lekárov, študentov a vedcov.

Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projektu sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej realizácie každého vedeckého projektu.

Začiatok 15.marec 2021

Prihlasovanie:
https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9

 
autor: Iveta Waczulíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam, Elearningové kurzy | klíčová slova: Biomedicínska štatitstika | příloh: 3 | zobrazeno: 493x | publikováno: 21.2.2021 | poslední úpravy: 22.2.2021

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

Tento soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z oblasti neurochirurgie. Jedná se o operační techniku (základní výkony v neurochirurgii), trepanaci chronického subdurálního hematomu, endoskopickou ventrikulostomii třetí komory, funkční testy u normotenzního hydrocefalu, implantaci ventrikuloperitoneálního shuntu, transnazální exstirpaci adenomu hypofýzy, awake kranitomii (operace nádoru mozku s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvácení z mozkového aneuryzmatu a ošetření piální arteriovenózní malformace mozku.

 
autor: Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka, Vilém Juráň, Marek Sova, Eduard Neuman, Ondřej Navrátil, Karel Máca, Karel Svoboda, Milan Vidlák, Kateřina Procházková, Milena Košťálová, Andrea Doleželová | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: arterivenózní malformace, subarachnoidální krvácení, aneuryzma, clipping, coiling, awake resekce, kraniotomie, subdurální hematom, zevní komorová drenáž, hypofýza, adenom, mikroadenom, makroadenom, hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, trepanace | příloh: 9 | zobrazeno: 879x | publikováno: 9.2.2021 | poslední úpravy: 30.9.2021

Základy klinickej neurogastroenterológie

Základy klinickej neurogastroenterológie

Predkladaná učebnica je venovaná základom klinickej neurogastronterológie. Ide o časť gastroenterológie, ktorá sa dramaticky vyvíja, a to na poli patofyziológie, diagnostiky aj terapie. Poruchami a ochoreniami prezentovanými v učebných textoch trpí veľká časť populácie. Pacienti sa vyskytujú nielen v gastroenterologických, ale aj v internistických a chirurgických ambulanciách a je pravdepodobné, že lekári všetkých odborností s nimi prichádzajú do kontaktu.
Pedagogické dielo vzniklo na základe dopytu študentov v pregraduálnej príprave, ale aj postgraduálnych študentov v špecializačnej príprave v odbore gastroenterológia. Aktuálne poznatky v problematike totiž nie sú rozpracované v žiadnej inej slovenskej publikácii. Autori sa usilovali prispôsobiť obsah a hĺbku okruhov práve potrebám študentov.
 

 
autor: Peter Bánovčin, Martin Ďuriček, Peter Lipták | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinická neurogastroenterológia | příloh: 4 | zobrazeno: 779x | publikováno: 20.1.2021

Peritoneálna dialýza u detí

Liečba nahradzajúca funkciu obličiek nie je len procedúra očisťovania krvi. Je to komplexná špecializovaná starostlivosť o pacienta s obličkovým zlyhávaním. Prináša so sebou množstvo zložitých lekárskych, sociálnych, ale aj etických otázok. Peritoneálna dialýza je jednou z možností tejto liečby. Problematike dialzyčanej liečby a konkrétne peritoenálnej dialýze sa v učebniciach pediatrie venuje len okrajovo. Predkladaná publikácia je preto snahou priblížiť túto liečbu v čo najucelenejšom pohľade predovšetkým študentom medicíny ale samozrejme aj pediatrom prvého kontaktu a ostatným lekárom.

 
autor: Miroslava Brndiarová | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: peritoneálna dialýza | příloh: 4 | zobrazeno: 562x | publikováno: 7.1.2021

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 550x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 10.2.2021

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Publikace se zabývá zejména bezpečnosti na operačním sále zvláště pak postupy, bez kterých by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této problematice neustálou pozornost. Na tento text je možné pohlížet jako na doplnění ke stávajícím publikacím. I když je problematika bezpečné práce na operačních sálech zmiňovaná v celé řadě publikací různými autory, tak některé kapitoly jsou v nich zmíněny spíše okrajově nebo jsou zaměřeny spíše na bezpečnost u pacientů. Bezpečnost z pohledu personálu je tam opomíjena. V publikaci vycházíme ze základních cílů WHO, které se k dané problematice vztahují. Zároveň jsou zde zmiňovány i resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. Publikace je rozdělena do 13 kapitol zabývajících se bezpečnou chirurgickou péčí, bezpečným používáním radiologických, elektrochirurgických přístrojů, laserů, postupem při...

 

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Cieľom týchto učebných textov bolo priniesť prehľad najnovších poznatkov o patofyziologických zmenách pri ARDS a v nadväznosti na informácie o rozdieloch medzi priamym a nepriamym ARDS aj na možnosti diagnostiky týchto subtypov ARDS pomocou rôznych biomarkerov.
Autori predpokladajú, že vzhľadom na komplexné a prehľadné spracovanie problematiky budú uvedené učebné texty prínosom pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štúdia a lekárom v oblasti respirológie a intenzívnej medicíny.

 
autor: Daniela Mokrá, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne | příloh: 4 | zobrazeno: 619x | publikováno: 16.11.2020

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 724x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

 

Vysokoškolská učebnica vznikla sumarizáciou a analýzou najnovších svetových odporúčaní, publikovaných a aj doteraz nepublikovaných prác, videokonferencií a konferenčných hovorov, klinických správ a kazuistík z najviac postihnutých oblastí (Čína, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, USA a ďalších...). V publikácii sú zahrnuté najnovšie odporúčania našich európskych a svetových odborných spoločností (napr.ESPNIC, ESCIM, WFPICCS, ESA a ďalších).
Mnohé z publikovaných údajov pochádzajú zo skúseností a analýz dospelých aj detských intenzivistov a anestéziológov. Tieto informácie nám v súčasnej dobe prinášajú neoceniteľné informácie a pomoc. Vysokoškolská učebnica je určená pre lekárov a sestry, ktorí sa počas pandémie starajú o kriticky chorých detských aj dospelých COVID-19 pacientov. Okrem toho je vhodná aj pre študentov medicíny v rámci pregraduálneho štúdia.

 

 
autor: Slavomír Nosáľ | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: COVID-19, SARS CoV-2 | příloh: 3 | zobrazeno: 862x | publikováno: 6.10.2020
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].